Asgari Ücret Artışı Sonrası İşverene Hazine Desteği Verilmesini Düzenleyen Kanun Yürürlüğe Girdi.

SİRKÜLER

    01/22 

                                                                               29/01/2016

KONU:

*Asgari Ücret Artışı Sonrası İşverene Hazine Desteği Verilmesini Düzenleyen Kanun Yürürlüğe Girdi.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI SONRASI İŞVERENE HAZİNE DESTEĞİ VERİLMESİNİ DÜZENLEYEN KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ:

27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6661 sayılı Askerlik Kanunun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 68. Maddede; asgari ücrette yapılan artış kapsamında işverenlere verilecek hazine desteğinin uygulama esasları belirlenmiştir.  

Söz konusu düzenlemeyi 25.01.2016 tarihli ve 01/20 sayılı sirkülerimizde duyurmuştuk.

Geçici 68. Maddede yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.  

Destekten Yararlanma Şartları;

a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2016 yılı Ocak ile Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve Hazine tarafından karşılanacaktır.

Destekten Yararlanamayacak Olanlar;

5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 68. maddenin 2. bendinde bu destekten yararlanamayacaklara ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Buna göre;

  • Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi,

gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri Hazine desteğinden yararlanamazlar.

  • Sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır. Destekten de yararlanamayacaklardır.
  • 2016 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için destek hükümleri uygulanmayacaktır.

Ayrıca; İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin

Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermediği,

Sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği,

Yapılan denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği, ya da bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumların tespiti halinde,

İşverenin Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde destekten yararlanamayacaklardır.

Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48.  maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece destekten yararlandırılır.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınmak suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenecektir.

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.