Asgari Ücret Ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Değişti.27.12.2018

Sirküler

12/09

27.12.2018

Konu:

* Asgari Ücret Ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Değişti.

 

Asgari Ücret:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 25.12.2018 tarih ve 2018/1 sayılı Kararı uyarınca 2019 yılı içinde geçerli olacak asgari ücret tutarları aşağıdaki gibi ilan edilmiştir. (27 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete):

Uygulandığı Dönem

Günlük

1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019

85,28 TL

Buna göre Aylık Brüt Asgari Ücret Tutarı 2.558,40 TL olmaktadır.

 

Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırları :

 

6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmişti.

Buna göre; değişen asgari ücret tutarına bağlı olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca prim kesintisi hesabına esas kazancın alt ve üst sınırlarının yeni tutarlarının da aşağıdaki şekilde dikkate alınması gerekmektedir.

 

2019 Yılı İçin: (01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019)

 

 

Aylık Tutar

Alt sınır (Taban)

2.558,40 TL

Üst sınır (Tavan)

19.188,00 TL

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesi uyarınca; sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren ödeyecektir.

Aynı Kanunun 80/b Maddesine göre; Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmayacaktır. Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 28 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Ve (B) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar İle Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ’de gerekli açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

Asgari ücret tespit komisyonu kararı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-12-09.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.