Bağımsız Denetime Tabi Olma Hadleri Değişti.

SİRKÜLER

03/10

             21/03/2016

KONU:

*Bağımsız Denetime Tabi Olma Hadleri Değişti.

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA HADLERİ DEĞİŞTİ:

Türk Ticaret Kanununa göre bağımsız denetime tabi olacak şirketlerlerin, bağımsız denetime tabi olma kriterleri Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenmektedir.

17.03.2016 tarih ve 03/08 sayılı sirkülerimizde halen bağımsız denetim kapsamında olmayan şirketlerin 1 Şubat 2015 tarihli ve 29254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7149 sayılı Karar ile belirlenen bağımsız denetime tabi olma kritelerini sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmeleri gerekiğini hatırlatmıştık.

Bu defa 19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2016 yılında bağımsız denetime tabi olma kriterleri yeniden belirlenmiş olup daha önce belirlenen hadler düşürülmüştür.

Bu karar 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklik ile;

  1. 2012/4213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesinin (I ve II sayılı listede yeralmayan diğer şirketler) a ve b bentleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Buna göre, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi olacaktır.

a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası,  (daha önce 50 milyon ve üstü idi)

b) Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası, (daha önce 100 milyon ve üstü idi)

c ) Çalışan sayısı 200 ve üstü. (değişmedi)

  1.  Karar ekindeki (II) sayılı listede sayılan şirketler ise (Örneğin; en az % 25 i derneklere ya da vakıflara ait şirketler, bazı enerji şirketleri, yurt çapında günlük gazete yayımlayan şirketler ) tek başına veya bağlı ortaklıkları, ve iştirakleri ile birlikte söz konusu listede sayılan sınırları aşıyorlarsa bağımsız denetime tabidir.

Bu sınırlarda da değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklikler ekli kararda yeralmaktadır.

Halen bağımsız denetime tabi olmayan anonim ve limited şirketlerin 2016 yılında bağımsız denetime tabi olup olmayacaklarını yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde  belirlemesi ve eğer kapsama giriyorlarsa  genel kurullarında bağımsız denetçi (varsa ayrıca topluluk denetçisi) seçmeleri gerekmektedir

2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

 
Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


SİRKULER EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.