Bakanlar Kurulu Kararı İle Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Çok Zor Durum Hallerinin Tespitinde Kullanılacak Kriterler Belirlendi.26.02.2018

SİRKÜLER

02/14

                                                                                                                                                                                                            26.02.2018

KONU:

 

* Bakanlar Kurulu Kararı İle Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Çok Zor Durum Hallerinin Tespitinde Kullanılacak Kriterler Belirlendi.

 

BAKANLAR KURULU KARARI İLE VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN ÇOK ZOR DURUM HALLERİNİN TESPİTİNDE KULLANILACAK KRİTERLER BELİRLENDİ.

 

7020 sayılı kanunla 6183 Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanuna eklenen 48/A maddesi uyarınca; vergiye uyumlu mükelleflerin Vergi Usul Kanunu’ndan doğan vergi, resim, harç ve cezaları ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödemesi veya bu mükelleflere ilişkin  haczin uygulanması veyahut haczedilen malların paraya çevrilmesi mükellefi çok zor duruma düşürecekse maddede yer alan şartların sağlanması kaydıyla amme borçları  faiz ve teminat alınarak tecil olunabilecektir.

 

Aynı maddede Bakanlar Kurulu;

 

Borçlunun çok zor durum halinin tespitinde kullanılmak üzere varlıklar, yükümlülükler ve nakit akımlarını esas alan mali göstergeler ile mali durumu tespite yarayan diğer ölçütlere dayalı kriterleri belirlemeye, belirlenen kriterler çerçevesinde çok zor durum hâlini derecelendirmeye ve bu dereceleri dikkate alarak;

a) Tecil süresini 60 aya kadar uzatmaya,

b) Farklı faiz oranları belirlemeye,

yetkili kılınmıştır.

 

24.02.2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11284 sayılı “Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar” uyarınca Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmış ve “Çok Zor Durum Halinin Tespitinde Kullanılacak Kriterleri” belirlenmiştir.

 

Karar Göre:

Vergi Mükelleflerinin çok zor durum halinin tespitinde;

 

  • Nakit Oranı,

 

  • Likitide Oranı ve

 

  • Kaldıraç Oranı’ndan oluşan mali göstergeler kullanılacak olup, çok zor durumun kabulu için göstergeler sonucunda ortaya çıkan oranların Karar ile tespit edilmiş aralıklar içerisinde olması gerekmektedir.

 

Bakanlar Kurulu Kararına göre Çok Zor Durum Derecesine göre mükelleflerin amme borçlarının, 6 aydan 60 aya kadar ve 0,006 ile 0,09 arasında değişen tecil faiz oranları uygulanmak suretiyle ertelemesi yapılabilecektir.

 

Ancak; 6183 Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesi uyarınca; Maliye Bakanlığına aşağıdaki yetkiler verilmiş olup, Bakanlıkça henüz bu yetki kullanılmamıştır.

 

1. Tecil edilecek amme alacağını tür ve tutar olarak belirlemeye,

2. Tecilde taksit zamanlarını, ödemelerin başlayacağı ayı, tecil talep tarihini takip eden aydan başlamak üzere 12 ayı geçmeyecek şekilde belirlemeye, ödeme dönemlerini, azami altı ayda bir yapılacak şekilde düzenlemeye,

3. Tecilde diğer şartları belirlemeye yetkilidir.

 

Karar 01.01.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimin ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-02-14.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.