Bazı Gelirlere Uygulanan Gelir Vergisi Oranları ile BSMV Oranlarını Yeniden Belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 842) Yayımlandı.

SİRKÜLER

03/12

22.03.2019

KONU:

* Bazı Gelirlere Uygulanan Gelir Vergisi Oranları ile BSMV Oranlarını Yeniden Belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 842) Yayımlandı.

 

BAZI GELİRLERE UYGULANAN GELİR VERGİSİ ORANLARI İLE BSMV ORANLARINI YENİDEN BELİRLEYEN CUMHURBAŞKANI KARARI (KARAR SAYISI: 842) YAYIMLANDI:

 

21.03.2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;  

  • Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve kira sertifikalarından elde edilen gelirlere uygulanacak tevkifat oranları,

 

  • Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar payları için uygulanacak tevkifat oranları,

 

  •  İhraççı bankalarca varlığa dayalı menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel getiriler için BSMV oranları yeniden belirlenmiştir.

 

1. Tam Mükellef Kurumların Yurt Dışında ihraç Ettiği Tahvillere Yapılan Faiz Ödemeleri Üzerinden Yapılan Stopaj Oranları Yeniden Belirlenmiştir:

 

Vade Süresi

Yeni Oran

Eski Oran

Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden

7%

10%

Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

3%

7%

Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

0%

3%

Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden

0%

0%

 

Yapılan bu değişiklik 21.03.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

2. Tam Mükellef Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Kira Sertifikalarına Sağlanan Gelirler Üzerinden Yapılan Stopaj Oranları  Yeniden Belirlenmiştir:

 

Vade Süresi

Yeni Oran

Eski Oran

Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden

7%

10%

Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

3%

7%

Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

0%

3%

Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden

0%

0%

 

Yapılan bu değişiklik 21.03.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Ayrıca yine ilgili Kararın 2 nci maddesiyle, 2009/14593 sayılı Kararının eki Karar’ın Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerde stopaj oranlarına ilişkin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “%1” ibaresi “%0” olarak şekilde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklik 21.03.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

3. Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlere ve Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kâr Paylarına İlişkin Stopaj Oranları Yeniden Belirlenmiştir:

 

Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından

Yeni Oran

Eski Oran

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

20%

20%

1 yıla kadar (1yıl dahil) vadeli hesaplarda

20%

16%

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

18%

13%

 

Bu değişiklik yayımı tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

4. İhraççı Bankalarca Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dolayısıyla Elde Edilen Dönemsel Getiriler İçin BSMV Oranları Yeniden Belirlenmiştir:

İlgili kararın 5 inci maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, varlık finansmanı fonları tarafından münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlerin, ipotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösterilen ihraççı bankalarca iktisap edilmesi durumunda, ihraççı bankalarca varlığa dayalı menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel getiriler için BSMV oranı %1 olarak yeniden belirlenmiştir.

Yapılan bu değişiklik 21.03.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,SIRKULER EKI-03-12.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.