Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.07.05.2018

 

SİRKÜLER

05/03

07.05.2018

KONU:

* Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

 

BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI.

 

05.05.2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

 • Gelir Vergisi Kanunu,
 • Katma Değer Vergisi Kanunu,
 • Harçlar Kanunu,
 • Özel Tüketim Vergisi Kanunun’da yer alan bazı oran ve tutarlar yeniden belirlenmiştir.
 • Ayrıca aynı kararda, Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 30 uncu maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 39 uncu maddesi kapsamında, imalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve madde hükümlerinden yararlanılabilecek yeni makina ve teçhizatlar tespit edilmiştir.

 

 1. Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/16 maddesinde yapılan düzenleme ile işverenler tarafından kadın hizmeterbabınakreş ve gündüz bakım hizmetin fiilen verilmeyip, bu hizmetin dışarından temin edildiği durumda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının %15 aşmamak kaydıyla uygulanacak istisna tutarı aylık asgari ücretin brüt tutarının %50’si olarak değiştirilmiştir.

Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilmeye devam edecektir.

 

 1. Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 30 uncu Maddesi İle Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamında Yapılan Düzenlemeler:

7103 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen Geçici 30 uncu madde ile 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri Maliye Bakanlığınca tespit edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecektir.

7103 Sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 39 uncu madde ile 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 2019 takvim yılı sonuna kadar katma değer vergisinden istisnadır.

Bakanlar Kurulu Kararı ile her iki kanun düzenlemesinde yer alan ve İmalat sanayiinde kullanılacak yeni makina ve teçhizat listesi belirlenmiştir.

 

 1. Harçlar Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

Harçlar Kanunu’na ekli (4) sayılı Tarifenin I-Tapu İşlemleri başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendinde sayılan tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, 31.10.2018 (bu tarih dahil) tarihine kadar konut ve işyerleri için (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) binde 15 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

 1. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına eklenen “Geçici Madde 3” ile %18 oranında KDV’ye tabi konutların 31.10. 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde %8 oranında KDV hesaplanacaktır.

Buna göre 31.10.2018 tarihine kadar aşağıdaki konut teslimlerinde %18 yerine %8 oranında KDV hesaplanacaktır:

a) Net alanı 150 m2’den büyük konut teslimleri ile

b) Net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlardan;

 

 • Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında alınan (büyükşehirde, lüks veya 1. sınıf inşaat) ve arsa birim metrekare emlak vergisi değeri 1.000 TL ve üzerinde olan konutların teslimi
 • Yapı ruhsatı 1 Ocak 2017 tarihinden sonra alınan (büyükşehirde, lüks veya 1. sınıf inşaat) ve arsa birim metrekare emlak vergisi değeri 2.000 TL’nin üzerinde olan konutların teslimi

 

 1. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) Sayılı Listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları 184,3982 TL olarak değiştirilmiştir.

 

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı, Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olup Sirkülerimizin Ekinde Yer Almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-05-03.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.