Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Vergi Oranını Belirleyen, Kayıt ve Tescili Silinerek İhraç Edilen Ya da Hurdaya Çıkarılan Araçların Yenilenmesinde Ödenecek ÖTV Tutarının Terkinine İlişkin BKK Yayımlandı.

 

SİRKÜLER

05/11

18.05.2018

KONU :

 

* Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Vergi Oranını Belirleyen,  Kayıt ve Tescili Silinerek İhraç Edilen Ya da Hurdaya Çıkarılan Araçların Yenilenmesinde Ödenecek ÖTV Tutarının Terkinine İlişkin BKK Yayımlandı.

 

BAZI VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN VERGİ ORANINI BELİRLEYEN,  KAYIT VE TESCİLİ SİLİNEREK İHRAÇ EDİLEN YA DA HURDAYA ÇIKARILAN ARAÇLARIN YENİLENMESİNDE ÖDENECEK ÖTV TUTARININ TERKİNİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI.

 

18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.

 

  • 30.03.2018 tarihli ve 03/12 sayılı sirkülerimizde detaylarına yer verdiğimiz üzere; 7103 Sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına ilave bent eklenmiş ve Konutlarda, kendi ihtiyaçları için lisansa tabi olmaksızın belli güce kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretenlerin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satan gerçek kişiler gelir vergisinden muaf esnaf kapsamına alınmıştı.

 

Karar ile Gelir Vergisi Kanunu’ nun 9. maddesi kapsamında esnaf muafiyetinden yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Tevkifat Oranı %0 olarak belirlemiştir.

 

 

  • 07.05.2018 tarihli ve 05/03 sayılı sirkülerimizde detaylarına yer verdiğimiz üzere; KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına eklenen “Geçici Madde 3” ile %18 oranında KDV’ye tabi konutların 31.10. 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde %8 oranında KDV hesaplanacaktı.

 

Karar ile “Geçici Madde 3” yeniden düzenlenmiş ve konutların yanı sıra iş yerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) 31.10. 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde de %8 oranında KDV hesaplanacaktır.

 

  •   30.03.2018 tarihli ve 03/12 sayılı sirkülerimizde detaylarına yer verdiğimiz üzere; 7103 Sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile; 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, ÖTV Kanunu ekindeki (II) sayılı listede 8701.20, 87.02, 87.03 ve 87.04 G.T.İ. P numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi olan 16 ve büyük yaştaki taşıtların adına kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler tarafından kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde;

      Her bir araç için aynı cins ( 87.03’deki taşıtlarda 1600 cm3 ü geçmeyenler) yeni bir aracın ilk iktisabında ÖTV ‘nin 10.000 Türk Lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edileceği belirtilmişti.

 

Karar ile; (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için ÖTV matrahı esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen ÖTV tutarları terkin edilecektir.

 

Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL)

Terkin Edilecek ÖTV Tutarı (TL)

Matrahı 46.000 TL' yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 46.000 TL' yi aşıp 80.000TL'yi aşmayanlar için

8.000

Matrahı 80.000 TL' yi aşanlar için

3.000

 

Diğer araç cinsleri için (87.03 G.T.İ.P. olanlar hariç),tekin edilecek ÖTV tutarı 10.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Bu madde kapsamında hurdaya çıkartılan araçların; İl özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine ya da Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyette bulunan ömrünü tamamlamış araç (ÖTA) teslim yerlerine veya geçici depolama alanlarına teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Araçların kayıt ve tescili silinerek, ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesine;  ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları aracılık edebilecektir.

 

Söz Konusu Bakanlar Kurulu Kararının Terkin Edilecek ÖTV Tutarını Belirleyen Maddesi (5. Madde) 27.03.2018 Tarihinden İtibaren Hurdaya Çıkartılan Veya İhraç Edilen Araçlara İstinaden 18.05.2018 Tarihinden İtibaren İktisap Edilecek Araçlara Uygulanmak Üzere 18.05.2018 Tarihinde, Diğer Maddeleri İse Yine 18.05.2018 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir.

 

2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-05-11.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.