Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) Yayımlandı.

SİRKÜLER

10/01

                                                                                                                    03.10.2016

 

KONU:

*Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) Yayımlandı.

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 48) YAYIMLANDI:

29/09/2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete ‘de 48 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğde;  9/8/2016 tarihinde yayımlanan “6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “İstisnalar” başlıklı Ek 2. maddesinin (d) fıkrası ile “İmar ile İlgili Harçlar” başlıklı 80. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

2464 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin (d) fıkrasında yapılan değişiklik ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalara (ilave ve tadiller dahil) bina inşaat harcı istisnası getirilmiştir.

 Bu istisnadan faydalanabilmek için;

- Bina inşaatlarına ilişkin inşaat veya tadilat ruhsatının Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce alınması,

- Bu kapsamdaki bina inşaatlarına (ilave ve tadiller dahil) ilişkin olarak inşaat veya tadilat ruhsatı alınmasında Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye verilmesi gerekmektedir.

Maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında anılan hükmün yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa edilecek binalar da (ilave ve tadiller dahil) bu istisnadan faydalanabilecektir. Bu istisnadan faydalanabilmek için inşaat veya tadilat ruhsatı alınmasında Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye verilmesi gerekmektedir.

Tebliğde ayrıca;

2464 sayılı Kanunun 80. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile getirilen Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesisler için imar mevzuatı gereğince belediyelerce alınması gereken imar ile ilgili harçlara ilişkinde açıklamalar yapılmıştır.

Bu Tebliğ 9/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ metni sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER-10-01-EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.