Borsa İstanbul A.Ş. Bünyesinde Yer Alan Kıymetli Madenler Piyasasında İşlem Yapanların Tahsilat ve Ödemeleri Tevsik Kapsamından Çıkarılmıştır.

SİRKÜLER

02/09

15/02/2015

 

KONU:

­* Borsa İstanbul A.Ş. Bünyesinde Yer Alan Kıymetli Madenler Piyasasında İşlem Yapanların Tahsilat ve Ödemeleri Tevsik Kapsamından Çıkarılmıştır.

BORSA İSTANBUL A.Ş. BÜNYESİNDE YER ALAN KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA İŞLEM YAPANLARIN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİ TEVSİK KAPSAMINDAN ÇIKARILMIŞTIR:

12.2.2016 tarihli ve 29622 sayılı Resmi Gazete’de 469 Sıra nolu Vergi Usul KAnunu tebliği Yayımlanmıştır. Bu tebliğ ile 459 sıra nolu VUK Tebliğinde değişiklik yapılmaktadır.

459 sıra nolu VUK Tebliği ile tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğuna ilişkin düzenlemeler yapılmış olup 8.000 TL’lik sınır 7.000 TL’ye düşürülmüştür. Söz konusu Tebliğle getirilen düzenlemeleri 25.12.2015 tarih ve 12/09 sayılı sirkülerimizde duyurmuştuk.

469 nolu tebliğde, Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin faaliyet konuları kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerini, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmayan tahsilat ve ödemelere dahil edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre; 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) 6362 sayılı Kanun uyarınca kurulan Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin,”

Dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi olanların, faaliyet konuları kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin banka ya da finans kuruluşları aracılığı ile yapma zorunluluğu kapsamından çıkartılmıştır.

Söz konusu tebliğ aşağıdadır.

Saygılarımızla,

 

 

12 Şubat 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29622

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 469)

 

MADDE 1 – 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

“f) 6362 sayılı Kanun uyarınca kurulan Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin,”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.