Çalışanlara yapılan çocuk yardımına 01.07.2016 tarihinden itibaren uygulanacak vergi ve sigorta istisnası tutarı.

 

SİRKÜLER

07/13

 

             27/07/2016

KONU:

* Çalışanlara yapılan çocuk yardımına 01.07.2016 tarihinden itibaren uygulanacak vergi ve sigorta istisnası tutarı.

 

ÇALIŞANLARA YAPILAN ÇOCUK YARDIMINA 01.07.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK VERGİ VE SİGORTA İSTİSNASI TUTARI:

Çocuk yardımı, aile yardımı, yemek yardımı ve özel sağlık sigorta primleri ile bireysel emeklilik katkı payı tutarlarının gelir vergisinden istisna edilen ve sosyal güvenlik primine tabi tutulmayan tutarlarında 2016 yılı başından itibaren yapılan değişiklikleri 07.01.2016 tarih ve 01/11 sayılı sirkülerimizde duyurmuştuk.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 4 Temmuz 2016 tarihli ve 6152 sayılı genelge ile; 1 Temmuz 2016 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaş katsayısı 0,093259 olarak belirlenmiştir. Buna göre 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren gelir vergisinden istisna edilen çocuk yardımı tutarları da değişmiştir. Yeni tutarlar aşağıdaki gibidir.

1.  Çocuk Yardımı Tutarları

 1. Gelir Vergisi (Ücret İstisnasi) Açisindan (Gelir Vergisi Kanunu Madde:25/4)

 

657.DMK Md:202 gösterge

( 2003/5884  BKK, 15.7.2003 RG)

250

Memur maaş katsayısı

Bütçe ve Mali Kontrol Gn.Md. Genelgesi

0,093259

 

       01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arasında Vergiden İstisna Çocuk Yardımı Tutarları

 

 

Hesaplama Şekli

Tutar

 

0-6 Yaş Arası Çocuklar için

250 x 2 x 0,093259

46,63 TL

Bu sınırları aşan ödemeler ücret olarak vergilendirilir.

Daha Büyük Çocuklar İçin

250 x 0,093259

23,31 TL

NOTLAR: (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202,203,204 ve 205. Maddeleri)

 • 0-6 Yaş hesabında 72. ay dahildir.
 • Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.
 • Çocuk yardımına, çocuğun doğduğu ayı takip eden ay başından itibaren hak kazanılır.
 • Çocuk yardımı çocuğun ölümü yada aşağıdaki hallerin oluşması halinde takip eden ay başından itibaren kesilir:

1. Evlenen Çocuklar

2. 25 Yaşını dolduran Çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresi ödeme yapılmasına devam olunur)

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek ve tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenimi sürerken, tatil devresinden çalışanlar hariç)

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.

 1. Sosyal Güvenlik Primi Açısından (5510 Sayılı Kanun Md:80/b)

       Resmi Gazete: 28.9.2008, SGK Tebliği, 2.2.2. Bölümü;

SG Priminden İstisna Çocuk Zammı Tutarı: Brüt aylık asgari ücret * %2 * Çocuk Sayısı (en fazla 2 çocuk)

 

1.1.2016 – 31.12. 2016 Tarihleri Arasında Sosyal Güvenlik Priminden İstisna Çocuk Yardımı Tutarları;

 

1.1.2016 - 31.12.2016 Arasında Geçerli Asgari Ücret: 1.647,00 TL

      

1 Çocuk İçin

2 Çocuk İçin

 

32,94

65,90

Bu sınırı aşan ödemeler prime esas kazanca dahil edilir.

 

 

 

 

 • Çocuk tanımı 657. DMK dan farklıdır.
 • Yıllık olarak bir defada toptan verilmesi halinde hesaplamanın ne şekilde yapılacağı hususu için ilgili tebliğe bakılmalıdır.
 • Öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir.

 Sosyal Güvenlik Primi açısından çocuk tanımı:

 • Sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını,
 • Lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını,
  • Yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile
  • Yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayanlarından
  • En fazla iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) olanları için

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.