Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Olarak Dahil Edilmesine İlişkin Düzenlemenin Kapsamı.

SİRKÜLER

09/08

                                                                                               29.09.2016

 

KONU:

* Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Olarak Dahil Edilmesine İlişkin Düzenlemenin Kapsamı.

ÇALIŞANLARIN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE OTOMATİK OLARAK DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMENİN KAPSAMI:

6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacaktır.   

Bu kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa, “Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi” başlığı ile “Ek Madde 2” eklenmiştir.

Buna göre 01.01.2017 tarihinden itibaren;

-Türk vatandaşı olanlar ya da 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi kapsamında olanlar ve

-Halen çalışmakta olup 1 Ocak 2017 itibariyle 45 yaşını doldurmamış olanlar ile anılan tarihten sonra çalışmaya başlayanlardan 45 yaşını doldurmamış olanlardan

hizmet akdine bağlı olarak işveren tarafından çalıştırılanlar ile kamu idarelerinde çalıştırılanlar ( 5510 sayılı kanun 4/a ve 4/c) kapsama girmektedir.

Ayrıca 4632 sayılı kanuna eklenen geçici madde ile; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaşını doldurmamış olan çalışanların otomatik olarak emeklilik planına dahil edileceği ifade edilmektedir.

Kanunla getirilen düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir;

  • İşverenler, bu kapsama giren çalışanlarını 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu çerçevesinde düzenledikleri emeklilik sözleşmesiyle bireysel emeklilik planına dahil edeceklerdir.
  • İşveren, çalışanını ancak otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Müsteşarlıkça uygun görülen şirketlerden birinin sunacağı emeklilik planına dâhil edebilir.
  • Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca emeklilik planına dâhil edilecek işyerleri ile çalışanları ve bu kapsamdaki uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir.
  • Çalışan katkı payı, prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutar olacaktır.
  • Bu tutarın, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü, bu Kanun hükümleri uyarınca işveren tarafından şirkete aktarılması gerekmektedir.  
  • İşveren bu madde uyarınca katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın varsa birikiminde oluşan parasal kaybından sorumlu olacaktır.
  • Çalışan, sisteme dahil olduğunun kendine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde (ödediği katkı payını varsa yatırım gelirleriyle birlikte alarak) bireysel emeklilikten çıkabilecektir.
  • İşyeri değişikliği halinde, çalışanın yeni işyerinde bir emeklilik planı var ise mevcut sözleşmesi birikimleriyle ve işlemiş süreleriyle birlikte yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılacaktır. Yeni işyerinde emeklilik planı yok ise, çalışan isterse eski işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilecektir ya da sözleşmeyi sonlandırabilecektir. Çalışanın bu talebini işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır.

Kanun hükümlerinin yürütülmesinde Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Kanun 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olup, kanun metni sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER-09-08-EKİ.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.