Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin 60 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER

10/05

05.10.2016

 

KONU:

*Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin 60 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı.

 

DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 60 SERİ NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI:

 

29/09/2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 60 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 6728 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

Tebliğde yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir;

 

1) Nüshalarda damga vergisi uygulaması,

Damga Vergisi Kanununda yapılan değişiklik ile “bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabi” olacağı ifade edilmişti.  

Tebliğde nüsha; “Damga Vergisi Kanunu uygulamasında aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarınca ayrıca imzalanmış olan kâğıtların her biri nüshadır.” Şeklinde tanımlanmıştır.

Yapılan düzenleme uyarınca, (9/8/2016) tarihinden sonra düzenlenen kağıtlarda, birden fazla nüsha olarak düzenlenen nispi vergiye tabi kağıtlarda sadece tek nüsha üzerinden damga vergisi hesaplanacaktır.

 

2) Bir kağıtta üçüncü kişinin akdinin bulunması,

Damga Vergisi Kanununda yapılan düzenleme ile bir kağıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunması halinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınacaktır.

Buna göre, 9/8/2016 tarihinden sonra düzenlenen kağıtlarda, aynı kâğıtta asıl akit ve işlem yanında birden fazla adi kefil ve garantör bulunması durumunda, asıl akit yanında yalnız bir kefalet ve bir garanti taahhüdü için damga vergisi hesaplanacaktır.

3) Bir kağıtta birden fazla akit ve işlem bulunması,

Asıl akit ve işlemle birlikte aynı kağıtta yer verilen pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütlerden damga vergisi alınmayacak, damga vergisi asıl akit konusu işlem üzerinden alınacaktır.

Ancak söz konusu taahhütler, ayrı bir kağıtta düzenlenmesi ve başlı başına bir sözleşmeye konu olması durumunda damga vergisine konu teşkil edecektir.

4) Azami tutardan vergi alınması uygulaması

Azami tutardan vergi alınan sözleşmelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, artan bedele ilişkin damga vergisi alınmayacaktır.

Yapılan düzenlemenin yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden itibaren, azami tutardan vergi alınan sözleşmelere ilişkin olarak, sözleşmenin diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelin artırılmasına dair yeni bir kağıt düzenlenmesi halinde, değişikliğe ilişkin bu kağıt için artan bedel nedeniyle tekrar damga vergisi alınmayacaktır.

Ancak, sözleşmelerin bedeli dışında ilave iş ve miktar gibi unsurlarının da değiştirilmesi halinde, değişikliğe ilişkin artan tutardan ayrıca damga vergisi alınacaktır.

5) Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloya Yeni Sözleşme Türleri Eklenmiştir,

488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” başlıklı fıkrasına bazı işlemlere ilişkin sözleşme türleri ile bazı kanunlar kapsamında düzenlenen sözleşme türleri eklenmiştir. Mesafeli satış sözleşmesi, ön ödemeli konut satış sözleşmesi, toptan-perakende elektrik satış sözleşmesi gibi. Bunlar sirküler eki tebliğden incelenmelidir.

Ayrıca, (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlardan manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgelerde, belgenin güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle düzenlendiği anda damga vergisi doğacaktır. Örneğin, elektronik ortamda oluşturulan ve belli parayı ihtiva eden mesafeli sözleşmeler, taraflarca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan güvenli elektronik imza ile imzalanmaları halinde damga vergisine tabi olacak, aksi durumda damga vergisine konu teşkil etmeyecektir.

6)  İhale kararlarına ilişkin damga vergisi uygulaması,

Kanunda yapılan düzenleme sonrasında, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihale makamı olan kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi nedeniyle hükmünden kısmen veya tamamen yararlanılmayan ihale kararına ait damga vergisi ret ve iade edilecektir. Bu çerçevede;

a) Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerce mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairelerine,

b) Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine,

c) Ödemenin vergi daireleri dışındaki muhasebe birimlerine yapılmış olması durumunda, yukarıda belirtilen ilgili vergi dairesine,

başvurulması durumunda iade işlemi gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan, söz konusu ihale konusu işlerde sözleşme düzenlenmiş olması durumunda, sözleşmeye konu işin iptali halinde dahi sözleşmeye ait damga vergisinin iade edilmeyeceği hususuna açıklık getirilmiştir.

7) Düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerine ilişkin damga vergisi,

Aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler dahil, kanuni süresinde düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerinden damga vergisi alınmayacaktır.

8) Damga Vergisi Kanununa Ekli (2) Sayılı Tabloda Yapılan Değişiklikler,

Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı listede yazılı kağıtlar Damga Vergisinden istisna olup listede yazılı kağıtlara yeni eklemeler yapılmış, istisnaların kapsamı genişletilmiştir. Düzenlenen bir çok kağıt ve sözleşme istisna kapsamına alınmıştır. 9.08.2016’dan sonra düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı yeni düzenleme kapsamında mutlaka kontrol edilmelidir.

Örneğin;

  • Şirketlerin pay (hisse) devirlerine ilişkin kağıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir.
  • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında;

           1) Yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kağıtlara,

2) Münhasıran yatırım döneminde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırıma yönelik gayri

maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlara,

3) Sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlara,

           4) Yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlara,

damga vergisi istisnası getirilmiştir.

9) Finansal kiralama konusu malların teminine ilişkin kağıtlar,

6361 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun sayılı Kanunda tanımlanan kiralayanlar ile finansal kiralama konusu malların tedarikçileri arasında imzalanan sözleşmeler ve bunların teminatına ilişkin düzenlenen kağıtlar da istisna kapsamına alınmış olup söz konusu kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır.

 

Bu Tebliğ, 9/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğ metni sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla, 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 SİRKÜLER-10-05-EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.