Döviz ve Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmalar İçin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS)'ne Kayıt ve Bilgi Girişinin Süresi Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER

09/14

20.09.2018

KONU:

 

* Döviz ve Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmalar İçin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS)'ne Kayıt ve Bilgi Girişinin Süresi Yeniden Belirlendi.

 

DÖVİZ VE DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİ TUTARI 15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜSTÜNDE OLAN FİRMALAR İÇİN SİSTEMİK RİSK VERİ TAKİP SİSTEMİ (SRVTS)'NE KAYIT VE BİLGİ GİRİŞİNİN SÜRESİ YENİDEN BELİRLENDİ.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 19.09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile bazı değişikliklerin yanı sıra 15 milyon USD ve üzerinde döviz cinsinden borcu bulunan firmaların döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sistemine bildirim zamanına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Düzenlemeye İlişkin özet açıklamalarımız bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

 

  • Bildirimler, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayın sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanacaktır.
  • Özel hesap dönemi uygulayan firmaların bildirimleri, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın üçer aylık dönemlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayın sonuna kadar, yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanacaktır.
  • Yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin denetimi, bu verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dahil, denetçi tarafından KGK düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın beşinci ayının sonuna kadar tamamlanacaktır.

 

İlgili yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yönetmeliğin son değişiklikler işlenmiş hali sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-09-14.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.