E-Fatura Kullanıcıları İçin Mali Mühür İle İlgili GİB Duyurusu.

SİRKÜLER

01/17

                                                                                                                                    14/01/2015

 

KONU:

*E-Fatura Kullanıcıları İçin Mali Mühür İle İlgili GİB Duyurusu.

E-FATURA KULLANICILARI İÇİN MALİ MÜHÜR İLE İLGİLİ GİB DUYURUSU:

Gelir İdaresi Başkanlığı “www.efatura.gov.tr“ internet adresinde 13.01.2016 tarihinde e-fatura kullanıcılarından mali mührü arızalanların dikkat etmesi gereken hususlar ile ilgili olarak duyuru yayımlamıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusunda;

  • “e-Fatura Uygulamasında KAYITLI MÜKELLEFLERDEN Mali Mührü Arızalananların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;

Başkanlığımıza e-posta, telefon, dilekçe ve e-Fatura forum sitesi üzerinden intikal eden “arızalı mali mühürler” ile ilgili sorular neticesinde aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 e-Fatura uygulamasından portal ya da entegrasyon yöntemi ile yararlanan mükelleflerimiz düzenledikleri e-Faturalarını kendilerine ait mali mühür ile imzalamak zorundalardır.

Ancak son dönemde kullanıcı kaynaklı olabileceği gibi teknik nedenlerle de bazı mükelleflerimizin mali mühürlerinin arızalandığı yönünde bildirimler gelmekte ve Mali mühür temin sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle mükelleflerimizin ticari hayatının sekteye uğradığı ve mağduriyetlerin yaşandığı belirtilmektedir.

Bilindiği üzere 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” başlıklı 9 uncu bölümünde; “e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ hükmünden de anlaşılacağı üzere “mali mührü arızalanan” mükelleflerimiz, yeni mali mühürlerini temin edene kadar “kendi sistemlerinde arıza veya kesinti durumunun bulunması” gerekçesiyle; Vergi Usul Kanunu’nun genel hükümleri çerçevesinde kağıt fatura (e-Arşiv uygulamasından özel entegrasyon yöntemi ile yararlanan mükellefler e-Arşiv Fatura) düzenleyebileceklerdir.

Bu durum hakkında Başkanlığa yazılı başvuruda bulunan ve uygulamadan portal yöntemi ile yararlanan mükelleflere, Başkanlık tarafından portal uygulamasına girebilmeleri ve kendilerine düzenlenen faturalara erişebilmeleri için geçici kullanıcı adı ve şifre verilebilecektir.

Ancak bu dönemde düzenlenen kağıt faturaların yetkili makamlara ibrazı halinde, işlemin esas mahiyeti hakkında izahat verme ve mali mühürlerinde arızalı olduğunun durumu tevsik edici başkaca belgelerle (Tübikat KamuSM’ye yapılan başvuruya ilişkin dilekçe, Başkanlığa yapılan bildirime ait dilekçe, vb.) tevsik etme yükümlülüğü mükelleflerimize ait olacaktır. Ayrıca, mükelleflerimizin bu tür sorunlarla tekrar karşılaşmaması adına; kendi adlarına birden fazla mali mühür temin etmeleri imkânı da bulunmaktadır.  Duyurulur. “ demektedir.

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.