Elektronik Ortamda Kesin Mizan Bildirimi Verilmesi Zorunluluğu Yürürlükten Kaldırıldı.

SİRKÜLER

07/14

 

             27/07/2016

 

 

KONU:

*Elektronik Ortamda Kesin Mizan Bildirimi Verilmesi Zorunluluğu Yürürlükten Kaldırıldı.

 

 

ELEKTRONİK ORTAMDA KESİN MİZAN BİLDİRİMİ VERİLMESİ ZORUNLULUĞU YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI:

 

27.07.2016 tarih ve 29783 sayılı Resmi Gazetede 472 sıra nolu  “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

 

Yayımlanan bu tebliğ ile, 19/1/2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

472 Sıra Nolu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

Yürürlükten kaldırılan 403 sıra nolu tebliğ ile; Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan "Kesin Mizan Bildirimi"nin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslar belirlenmişti.

 

Dolayısıyla 403 nolu tebliğin yürürlükten kalkması ile birlikte kesin mizan bilgilerinin elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu da kaldırılmış bulunmaktadır.

 

 

Söz konusu tebliğ aşağıdadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

27 Temmuz 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29783

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 403)’NİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 472)

MADDE 1 – 19/1/2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.