Endeksleme Oranları Açıklandı.

SİRKÜLER

10/06

 

25.10.2017

KONU:

*Endeksleme Oranları Açıklandı.

 

ENDEKSLEME ORANLARI AÇIKLANDI:

2016 yılından devreden, yatırım indirimi istisnasının, Ar-ge indiriminin ve İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Yatırım Katkı tutarının 2017 yılının 3. geçici vergi dönemi sonu itibariyle endekslenmesinde dikkate alınacak oranlar aşağıda açıklanmıştır.

A. Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 61. Madde Kapsamındaki Yatırımlar:

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 61 inci madde kapsamında aynı Kanunun 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki Ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde yapılan yatırımlar nedeniyle hesaplanan ve kazanç yetersizliği dolayısıyla kullanılamayıp sonraki yıllara devreden yatırım indirimi tutarları yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan ekteki 23.10.2017 tarih ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/46 ile2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 12,37 (yüzde oniki virgül otuzyedi) olarak tespit edilmiştir.

B. Gelir Vergisi Kanunu’nun Mülga 19. Madde Kapsamında Yapılan Yatırımlar:

Gelir Vergisi Kanununun mülga 19. maddesi kapsamında yapılan yatırımlar üzerinden hesaplanan ancak kazanç yetersizliği nedeniyle kullanılamayıp sonraki yıla devreden yatırım indirimi tutarları yurt içi üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen artış oranında arttırılarak dikkate alınmaktadır.

2017 yılının 3. geçici vergi dönemine ilişkin olarak uygulanacak olan artış oranı müşavirliğimizce % 9,78 (yüzde dokuz virgül yetmişsekiz) olarak hesaplanmıştır.

C. Ar-Ge İndirimi:

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarında kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan ar-ge harcamaları, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.

Bu kapsamda 2016 yılından devreden ar-ge harcamalarının indirime esas alınacak tutarı; 2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde yeniden değerleme oranı % 12,37 (yüzde oniki virgül otuzyedi) dikkate alınarak artırılacaktır.

D. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Yatırım Katkı Tutarı:

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için; yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırım katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

Bu kapsamda tamamlanan yatırımlar için 2016 yılından devreden yatırım katkı tutarı; 2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde yeniden değerleme oranı % 12,37 (yüzde oniki virgül otuzyedi) dikkate alınarak artırılacaktır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Sirküleri aşağıda yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Tarih: 

23/10/2017

Sayı: 

KVK-46 / 2017-4 / Yatırım İndirimi - 33

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 46  

Konusu       

:

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi    

:

23/10/2017

Sayısı   

:

KVK-46 / 2017-4 / Yatırım İndirimi - 33

İlgili olduğu maddeler           

:

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A 

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri   

:

Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı  % 12,37 (yüzde oniki virgül otuzyedi) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

 

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.