Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Sirküler Yayımlandı.

SİRKÜLER

    02/02 

                                                                               02/02/2016

 

KONU:

*Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Sirküler Yayımlandı.

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEPLERİNDE BAZI BİLGİ VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANDI:

Gelir İdaresi Başkanlığı 28 Ocak 2016 tarihinde GVK-99/2016-1 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri yayımlamıştır.

Sirkülerde; gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade taleplerinde, iade işlemlerine hız kazandırılması, iade işlemlerine asgarî bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla; mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin (GEKSİS) kullanılarak kontrol ve analizlerin elektronik ortamda yapılmsına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik iade taleplerini bahse konu sistemi kullanmak suretiyle yapacaklardır.

Kapsama Giren İade Talepleri;

  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

- Mükerrer 120. maddesi kapsamında iadesi gereken geçici vergilerden,

- 121. maddesi kapsamında, Kanunun 94. ve geçici 67. maddeleri uyarınca tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan gelir vergisi iade talepleri,

  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;

- 32. maddesi kapsamında Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine göre ödenen geçici vergilere ilişkin iade taleplerinde,

- 34. maddesi kapsamında Kanunun 15 ve 30 uncu maddeleri ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesi uyarınca tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan kurumlar vergisi iade talepleri kapsam dahilindedir.

Sirkülerde “diğer hususlar” başlığı ile uygulamaya ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

99 Sıra nolu Gelir Vergisi Sirküleri aşağıdadır.

 

Saygılarımızla,

 

Tarih: 

22/01/2016

Sayı: 

GVK-99 /2016-1

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri /99

 

Konusu                                  :

Gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde bazı bilgi ve belgelerin elektronik ortamda alınması hakkında

Tarihi                                     :

 22/01/2016

Sayısı                                     :

 GVK-99 /2016-1

İlgili olduğu maddeler         :

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu mükerrer md.120, md.121; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu madde 34

                                                                                                                                                         

1. Giriş

Gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade taleplerinde, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak, Başkanlığımızca hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin (GEKSİS) kullanılmasına ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Gelir ve kurumlar vergisi iade talepleri ile ilgili olarak iade işlemlerine hız kazandırılması, iade işlemleri açısından asgarî bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi ile mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak Gelir-Kurumlar Vergisi iadelerine yönelik kontrol ve analizler elektronik ortamda yapılarak özet bir rapor halinde iadeyi yapacak birime ve mükellefe sunulacaktır.

Bu itibarla, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik iade taleplerini bahse konu Sistemi kullanmak suretiyle yapacaklardır.

2. Kapsam

2.1. İşlemler Bakımından

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

- Mükerrer 120 nci maddesi kapsamında iadesi gereken geçici vergilerden ve

- 121 inci maddesi kapsamında, Kanunun 94 üncü ve geçici 67 nci maddeleri uyarınca tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan gelir vergisi iade talepleri ile

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;

- 32 nci maddesi kapsamında Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine göre ödenen geçici vergilere ilişkin iade taleplerinde ve

- 34 üncü maddesi kapsamında Kanunun 15 ve 30 uncu maddeleri ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyarınca tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan kurumlar vergisi iade taleplerinde,söz konusu maddelerde yer alan yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen bilgi ve belgeler elektronik ortamda alınacaktır.

2.2. Mükellefler Bakımından

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yukarıda belirtilen iade taleplerini bu uygulama kapsamında yapacaklardır.

3. Diğer Hususlar

3.1. İade talebine ilişkin olarak elektronik ortamda alınması uygun görülen liste ve/veya tablolar dışında kalan diğer belgelerin önceden olduğu gibi vergi dairesine intikal ettirilmesi gerekmektedir.

3.2. Vergi daireleri mükelleflerin iade taleplerini, sistem tarafından üretilecek Gelir ve Kurumlar Vergisi İadesi Kontrol Raporu çerçevesinde değerlendirerek ilgili Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde ve Sirkülerlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandıracaktır.

3.3. Mükelleflerin iade taleplerinin, 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esas ve süreler itibarıyla geçerlilik kazanacağı tabiidir.

3.4. Mükellefler talep ettikleri iadenin konusuna ve beyan ettikleri kazanç türlerine göre Maliye Bakanlığının uygun göreceği liste ve tabloları aşağıdaki esaslara uygun olarak elektronik ortamda göndereceklerdir:

a) Her bir tevsik edici belge, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi, bu liste ve tablolara ayrı ayrı girilecektir.

b) Aynı mükelleften yapılan alımlar, bu liste ve tablolara belge bazında ayrı ayrı girilecektir.

3.5. Liste ve tabloların doldurulmasında uyulacak kurallara internet vergi dairesinden ulaşılması mümkündür.

3.6. Elektronik ortamda alınan belgelerin ayrıca kâğıt ortamında verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.