Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından e-Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER

01/32

29.01.2018

KONU:

* Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından e-Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) Yayımlandı.

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN E-TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) YAYIMLANDI.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 25.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de “Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No:1)” yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğ Kapsamında e-Tebligat Yapılacak Kimseler Aşağıda Açıklanmıştır:

  • Gümrük Kanunu’na göre gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler dahil olmak üzere, Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, Tebliğ kapsamında e-Tebligat Sisteminden yararlanabilirler. Maliye Bakanlığı’nca e- Tebligat kullanma zorunluluğu getirilen kişiler 456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde açıklanmıştır. Bunlar:

 

  • Kurumlar Vergisi Mükellefleri,
  • Ticari, Zirai ve Mesleki kazançları yönünden Gelir Vergisi Mükellefleri -kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç-,
  • İsteğe bağlı e-tebligat yapılmasını talep edenlerdir.

 

  • Tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren veya göstermeyen bütün gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri e-Tebligat Sistemini kullanmak zorundadır.

Yukarıda yer alanlardan kendilerine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, e-tebligat adresi almak ve e-tebligat sistemini kullanmak zorundadır.

Elektronik tebligat, elektronik imza ile imzalandıktan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı teknik altyapısı kullanılarak muhatabın tebligat adresine iletilecektir.

Elektronik imzalı tebligat, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

Tebliğde belirtilen haller dışında e-Tebligat Sisteminden çıkmak mümkün değildir.

Kendilerine Elektronik Tebligat Sistemi kullanma zorunluluğu getirilenler, Tebliğ hükümlerine uymamaları halinde 4458 sayılı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca (105,00 TL Usulsüzlük Cezası) cezalandırılır.

Tebliği gereken evrak muhataplara Elektronik Tebligat Sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilecektir. Elektronik tebligat yapılması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden tebliğ edilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen belgeler için muhatabına ayrıca kağıt ortamında tebliğ yapılmayacaktır.

 

Tebliğ 01.02.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-01-32.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.