Gümrüksüz Satış Mağazaları da E-Arşiv Uygulamasından Yararlanabilecek.

SİRKÜLER

05/01

    

                  03/05/2016

 

KONU:

*Gümrüksüz Satış Mağazaları da E-Arşiv Uygulamasından Yararlanabilecek.

 

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI DA E-ARŞİV UYGULAMASINDAN YARARLANABİLECEK:

30/12/2013 tarihinde yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv uygulaması hayata geçmiş ve tebliğ kapsamında belli mükellef gruplarına e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti.

Buna göre internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 ve takip eden yıllarda brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerin, 2016 ve takip eden yıllarda e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 27.04.2016 tarih ve 29696 Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrüksüz Satiş Mağazalari Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik” ile Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin “Satış belgesi”ni düzenleyen 19. maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 “Mükellefler, 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433) kapsamında gerekli izinlerin alınması durumunda e-Arşiv Uygulamasından yararlanabilirler.”

Bu değişiklik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Buna göre 27 Nisan 2016 tarihinden itibaren gümrüksüz satış mağazaları da e-arşiv uygulamasından yararlanabilecektir.

Yönetmelik aşağıdadır.

Saygılarımızla,

 

 

27 Nisan 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29696

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Mükellefler, 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433) kapsamında gerekli izinlerin alınması durumunda e-Arşiv Uygulamasından yararlanabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/10/2006

26318

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/12/2006

26392

2-

9/5/2007

26517

3-

25/7/2007

26593

4-

12/1/2008

26754

5-

29/11/2008

27069

6-

5/2/2009

27132

7-

4/9/2009

27339

8-

31/3/2011

27891

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.