Harçlar Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler.

SİRKÜLER

08/13

                                                                                                                              10.08.2016

KONU :

* Harçlar Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler.

HARÇLAR KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

09.08.2016 tarih ve 29786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler aşağıdaki şekildedir:

 1. Birden fazla nüsha olarak düzenlenen ve belli bir bedeli içeren kağıtlarla ilgili nispi noter harcı sadece bir nüsha üzerinden alınacaktır.
 2. Noterde işleme konu edilmiş belli tutarı içeren her türlü senet, sözleşme ve kağıtların değiştirilmesi halinde, sadece artan miktar üzerinden aynı oranda harç alınacaktır.
 3. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde, kiralanan taşınmazın finansal kiralama sözleşmesinin süresi sonunda kiracıya devri tapu harcından istisna edilmiştir. (Mevcut düzenlemede,  sadece konut finansmanı amacıyla yapılan finansal kiralamalarda kiralanan konutun kiracıya devri ile ilgili istisna mevcuttu.)

 

 1. Harçlarla ilgili İstisna İşlemler

-Anonim ve limited şirket ortaklık pay devrine yönelik işlemler istisna kapsamına alınmıştır.

-Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden her türlü varlık ve hakların; devri, alımı, satımı, kiralanması, vekaleten yönetimi, kira sertifikası ihracı amacıyla bir ortak girişime ortak olunması, iş sahibi sıfatıyla bir eser veya işin yaptırılması ve bu iş veya eserin kiralanması veya satılması ile bu işlemlere bağlı olarak yapılan her türlü teminat, ipotek ve benzeri işlemler, harçlardan istisna edilmiştir.

 • İlgili Kanun ile bazı işlemlerde harç istisnaları getirilmiştir.

 

Örneğin;

 • Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlemler,
 • Yatırımlarda devlet yardımları kapsamında bazı ürünlerin imalatçılardan alımına yönelik işlemler,
 • Bazı yurtdışı şirketlerinin alınması ve buna yönelik danışmanlık hizmeti alınmasına yönelik işlemler,
 • Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik işlemler, sanayi sicil belgeli imalatçıların imalatta kullanmak üzere yeni makine teçhizat alımına yönelik işlemler,
 • Yurtdışı ürün tanıtımı ve pazarlamaya yönelik örnek ürün, tanıtım ve promosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz ihracına yönelik işlemler ile yurtdışı fuar katılımına yönelik işlemler,
 • Deniz taşıtlarına yönelik işlemler.
 • Öğrencilerin burs, öğrenim kredisi almak, okula veya öğrenci yurduna girebilmek için düzenledikleri belgelerle ilgili işlemler harçlardan istisna edilmiştir.
 1. Ticaret sicili harçlarının Ticaret ve Sanayi Odalarınca makbuz mukabili tahsiline imkan sağlanmıştır.

 

 1.  Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerle İlgili İstisna

Harçlar Kanunun Ek 1. Maddesi ile döviz kazandırıcı işlemler, mevcut düzenlemeden farklı olarak tebliğ yerine Kanun kapsamına alınmıştır. Bu bölümde mevcut düzenlemelere göre bazı değişiklikler ve ilaveler yapılmıştır.

Kanunun Ek 1. Maddesi sirküler ekimizdedir.

 1. Tahkim yargılamasında harç kaldırılmıştır.
 2. Genel ve özel vekaletname ayrımı kaldırılarak vekaletnamelerden aynı tutarda harç alınması düzenlenmiştir.
 3. Ticari işletmelerin kuruluş aşamasında yapılan defter tasdiklerinden noter harcı kaldırılmıştır.
 4. Tacirler arasındaki ipotek tesis işlemlerinde Tapu Harcının % 50 indirimli uygulanması hükmü ilave edilmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER EKİ_ 8-13. madde.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.