İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması 1.7.2017 tarihine ertelendi.

SİRKÜLER

12/07

                                                                                         15.12.2016

KONU:

*İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması 1.7.2017 tarihine ertelendi.

İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA UYGULAMASI 1.7.2017 TARİHİNE ERTELENDİ:

15 Aralık 2016 tarihinde 475 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Yayımlanan tebliğ ile;

  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden KDV Kanununun 11. maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar için 1.1.2017 tarihi olarak belirlenen e-fatura düzenleme zorunluluğu 1/7/2017 tarihine ertelenmiştir.
  • Dolayısıyla, e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin ihracat işlemlerinde e-fatura düzenleme zorunluluğu 1/7/2017 tarihinden itibaren başlayacaktır.
  • Ancak e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden isteyenler 1.1.2017 tarihinden itibaren ihracat işlemlerinde e-fatura düzenleyebileceklerdir.

Tebliğ yayımlandığı (15.12.2016) tarihte yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ aşağıdadır.

Saygılarımızla,

 

 

15 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29919

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 475)

MADDE 1 – 20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin 3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.

Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1/7/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir.

Söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz 
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.