İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

SİRKÜLER

05/10

22.05.2017

KONU:

*İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

 

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR:

09.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanunu’nun döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin düzenlenen kağıtların istisnasının yer aldığı Ek-2 nci maddesi değiştirilmişti.

Değişiklik ile;

1.İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun belgelendirilmesi kaydıyla düzenlenen kağıtlar ile,

2. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan diğer döviz kazandırıcı faaliyet ilişkin işlemler nedeniyle, belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, düzenlenen kağıtların

Damga Vergisinden istisna tutulması ile bu kapsamda yapılan işlemlere ilişkin harç istisnası yeniden düzenlenmişti.

Bu sefer 18.05.2017 tarih ve 30070 sayılı Resmi Gazete’de “İhracat ve İhracata İlişkin İşlemler İle Döviz Kazandırıcı Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulamasına Dair Genel Tebliğ” yayımlanmıştır. Tebliğ’de 6728 sayılı kanunla getirilen düzenlemelerin uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Yayımlanan Tebliğ ile 27/2/2004 tarihli ve 25386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No:1)” ve söz konusu Tebliğde değişiklik yapan Tebliğler yürürlükten kaldırılmış olup, bu tebliğ 09.08.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca yine 18.05.2017 tarih ve 30070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)” ile ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde, BSMV, Damga Vergisi ve Harç istisnasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Yayımlanan Tebliğ ile 05/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan”İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)” yürürlükten kaldırılmış olup, bu tebliğ yayımı tarihinde (Tebliğin 18. Maddesinin 5. Paragrafının yürürlülük tarihi 01.01.2018’dir.) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğler sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

SIRKULER EKI-05-10-1.pdf
SIRKULER EKI-05-10-2.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.