İlave İstihdam Teşvikinin Uygulanmasına Yönelik 304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

SİRKÜLER

07/11

12.07.2018

KONU:

*İlave İstihdam Teşvikinin Uygulanmasına Yönelik 304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

 

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİNİN UYGULANMASINA YÖNELİK 304 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞi YAYIMLANDI. 

 

7103 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Kanununa eklenen Geçici 21. madde ile aynı kanuna Geçici 19 ve 20 nci maddeler eklenmiş ve bazı şartlarda işe alınan sigortalılar için geçerli olmak üzere sigorta prim teşviki uygulaması getirilmişti.

06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 19 ve 20 nci maddelerde yer alan düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

a) İşsizlik Sigortası Kanunu’na Eklenen Geçici 19 uncu Madde Kapsamında İşe Alınan Ücretlilere İlişkin Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması:

 • 01.01.2018-31.12.2020 tarihleri arasında işe alınan ve aşağıdaki şartları taşıyan işverenler ilgili kanunun Geçici 19 uncu maddesi kapsamında gelir vergisi stopaj teşvikinden faydalanacaktır.
 • Sigortalının Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
 • Sigortalının işe başlama tarihinden önceki üç ay içerisinde toplan on günden fazla (4a) ve (4c) kapsamında kuruma bildirilmemiş olmaları ve sigortalının isteğe bağlı sigortalılık hariç (4b) kapsamında sigortalı olmaması,
 • Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması gerekmektedir.
 • Bu kapsamda işe alınan ücretliler için işverenler tarafından uygulanacak gelir vergisi stopajı teşviki; ücretlinin işe alındığı aydan başlama üzere, asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden ücretliye ait asgari geçim mahsup edilmesi sonrasında kalan kısmın muhtasar beyanname/muhtasar ve hizmet prim beyannamesi üzerinden terkin edilmesi şeklinde uygulanacaktır.
 • Gelir vergisi stopaj teşviki 01.01.2018 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere, teşvik kapsamına giren her bir çalışan için 12 ay süre ile uygulanacaktır.
 • Bu süre engelli, 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar için 18 ay süre uygulanacaktır.
 • İşveren (I), 2017 yılı için verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde ortalama 5 işçi çalıştırdığını bildirmiştir. İşveren (I), 1/6/2018 tarihinden itibaren işletmesinde çalıştırdığı işçi sayısını, 1 ilave işçi ile 6’ya çıkarmıştır. İlave istihdam edilen işçi bekar olup asgari ücret almaktadır. Bu işverenin teşvikten faydalanacağı tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.
 •  

Aylık Brüt Ücret Tutarı

2.029,50 TL

 

Aylık Vergi Matrahı [2.029,50-(2.029,50x%15*=)]

1.725,07 TL

 

2018 Yılı Haziran Ayı Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi

258,76 TL

 

Asgari Geçim İndirimi

152,21 TL

 

4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar (258,76-152,21=)

106,55 TL

 

Bu İşçi için Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [258,76-(152,21+106,55=)]

0 TL

 

*SGK primi işçi payı %14+İşsizlik sigortası primi işçi payı %1=%15

 

 • 01.01.2018-31.12.2020 tarihleri arasında ilk defa sigorta kapsamına alınan işyerleri için 01.01.2018 tarihinden sonra ilk defa sigorta bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanacaktır.
 • Teşvikten yararlanılmaya başlanmasından sonra gerek eski çalışanların gerekse de ilave istihdam edilenlerin 31.12.2020 tarihinden önce işten çıkarılması nedeniyle, işten çıkış tarihinden önceki takvim yılında istihdam edilen ortalama sigortalı sayısının üzerinde kalmak koşuluyla ilave istihdam amacıyla işe alınanlardan kalan sigortalılar dikkate alınır. Bu durumda, sigortalılardan hangisi için teşvikten yararlanılacağı işveren tarafından serbestçe belirlenir.
 • İşveren (B)’nin, 2017 takvim yılında verdiği aylık prim ve hizmet belgelerindeki ortalama işçi sayısı 30’dur. Bu işveren, 08.05.2018 tarihinde ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 8 işçi istihdam etmiş ve bu işçiler için teşvikten yararlanmaya başlamıştır.

 

İşveren (B), 2018 Eylül ayında teşvik kapsamında olmayan 4 işçisini işten çıkarmıştır. Bu durumda işveren (B), ilave istihdam etmiş olduğu 8 işçi için Eylül 2018’e kadar ilave istihdam teşvikinden yararlanacak olup bu tarihten sonra ise 2017 yılında istihdam ettiği ortalama 30 sigortalının üzerinde kalan 4 işçi için teşvikten yararlanacaktır. Teşvikten yararlanacağı 4 işçinin hangisi olacağı işveren tarafından serbestçe belirlenecektir.

 

b) İşsizlik Sigortası Kanunu’na Eklenen Geçici 20 nci Madde Kapsamında İşe Alınan Ücretlilere İlişkin Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması:

 • 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında işe alınan ve aşağıdaki şartları taşıyan işverenler ilgili kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamında gelir vergisi stopaj teşvikinden faydalanacaktır.
 • İşverenin, 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması (3’den fazla olması durumunda bu kapsamdaki teşvikten faydalanılamayacaktır.),
 • İşverenin ustalık belgesi sahibi olması,
 • Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olması,
 • Sigortalının Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
 • Sigortalının işe başlama tarihinden önceki üç ay içerisinde toplan on günden fazla (4a) ve (4c) kapsamında kuruma bildirilmemiş olmaları ve sigortalının isteğe bağlı sigortalılık hariç (4b) kapsamında sigortalı olmaması,
 • Sigortalının, 2017 yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınması gerekmektedir.
 • Bu kapsamda işe alınan ücretliler için işverenler tarafından uygulanacak gelir vergisi stopajı teşviki 31.12.2018 tarihini geçmemek üzere; ücretlinin işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlama üzere takip eden her ikinci ayda, asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden ücretliye ait asgari geçim mahsup edilmesi sonrasında kalan kısmın muhtasar beyanname/muhtasar ve hizmet prim beyannamesi üzerinden terkin edilmesi şeklinde uygulanacaktır.
 • Bu kapsamdaki işyerleri için en fazla iki sigortalı gelir vergisi stopaj teşvikinden faydalanacaktır.
 • 2018 yılında ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri bu madde kapsamında gelir vergisi stopaj teşvikinden faydalanamayacaktır.
 • Teşvikten yararlanılmaya başlanmasından sonra gerek eski çalışanların gerekse de ilave istihdam edilenlerin 31.12.2018 tarihinden önce işten çıkarılması nedeniyle, 2017 yılında istihdam edilen ortalama sigortalı sayısının üzerinde kalmak koşuluyla ilave istihdam amacıyla işe alınanlardan kalan sigortalılar dikkate alınır. Bu durumda, sigortalılardan hangisi için teşvikten yararlanılacağı işveren tarafından serbestçe belirlenir.

 

c) Diğer Hususlar:

 • Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak isteyen işverenlerin, Tebliğin ekinde yer alan “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim”i (EK:1) doldurmaları ve muhtasar beyanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ekinde vermeleri zorunludur.
 • 06.07.2018 tarihine kadar  gelir vergisi stopaj teşviki şartlarını taşıyan sigortalılardan dolayı yararlanılamayan gelir vergisi stopajı teşvik tutarları, bu tarihten sonra verilecek ilk muhtasar beyanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinde mahsup edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için teşvikten yararlanılamayan dönemlere ait bilgilerin de ilk muhtasar beyanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ekinde verilecek bildirime eklenmesi gerekmektedir. Mahsup edilemeyen bir tutarın kalması halinde, kalan tutar, sonraki aylarda verilecek muhtasar beyannameler/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri üzerinde, mahsup edilecek olup önceki dönemlere ait muhtasar beyannameler/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için bu nedenle düzeltme yapılmayacaktır.
 • Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir Vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacaktır.
 • Teşvik kapsamında olan bir çalışanın, teşvik süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, Tebliğ’de belirtilen şartların sağlanması kaydıyla belirlenen yararlanma süresini aşmamak üzere söz konusu çalışan için, yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak, kalan süre kadar bu teşvikten yararlanılabilir.

 

d) Teşvikten Faydalanılamayacak Durumlar:

- Kamu idarelerine ait işyerlerinde çalışanlar,

-  5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışanlar,

-  2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalışanlar,

-  Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,

-  Yurt dışında çalışan sigortalılar,

-  4447 sayılı Kanunun Geçici 19 ve 20 nci maddesinde öngörülen diğer şartları sağlayamayan işyerlerinde çalışanlar bu teşvikten faydalanamayacaktır.

 

Tebliğ 06.07.2018 Tarihinden Yürürlüğe Girmiş Olup, Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SIRKULER EKI-07-11.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.