İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.01.03.2018

SİRKÜLER

03/01

01.03.2018

KONU:

 

* İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.

 

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

 

28.02.2018 tarihli ve 30346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 492 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; kişilerin, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin sonuçların ilgililerine elektronik ortamda sunulmasına yönelik İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Kâğıt ortamda düzenlenip verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler ile elektronik ortamda düzenlenip gönderilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin hukuki sonuçları itibariyle hiçbir farkı bulunmamaktadır.

 

1. İnteraktif Vergi Daire Hizmetlerinden Yararlanabilecekler:

 

  1. Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten  önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,
  2. e–Devlet şifresi bulunan,
  3. Tebliğ kapsamında şifre edinen gerçek kişiler, tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller

 

2. İnteraktif Vergi Dairesinde Yer Alan Bilgiler:

 

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kişiler;

a) Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, mükellefiyet bilgilerini ve motorlu taşıtlarına ilişkin bilgilerini,

b) Vergi dairelerince tahsil ve takip edilen tüm borçlarını,

c) Elektronik ortamda verilen bildirimleri, beyannameleri ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklarını,

ç) Emanetler hesabına kaydedilen tutarları,

d)  Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanakları,

e) Vergi dairesi tarafından banka hesapları ve/veya taşıtları üzerine uygulanan elektronik hacizleri,

f) Elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen elektronik imzalı tebliğ evraklarını,

g) Adlarına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamelerini,

ğ) Sistem üzerinden yaptıkları başvuru, talep ve bildirimlerin sonuçlarını, elektronik ortamda görüntüleyebilecektir.

 

3.İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılabilecek İşlemler

 

a) Borç ödeme,

b) e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması,

c) Vergi Usul Kanunu’nun 376 ncı maddesi kapsamında vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunulması,

ç) Uzlaşma talebinde bulunulması,

d) Mükellefiyet durum yazısı alınması,

e) Borç durum yazısı talebinde bulunulması,

f) Özelge talep edilmesi,

g) İşe başlama bildiriminde bulunulması,

ğ) Adres değişikliği bildiriminde bulunulması,

h) İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunulması,

ı) İşi bırakma bildiriminde bulunulması,

i) İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunulması,

j) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunulması,

k) Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulması,

l) Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi,

m) Bu fıkrada sayılmayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi,

n) Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemler.

 

İnteraktif Vergi Dairesine kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılarak https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden veya Başkanlık tarafından oluşturulan mobil uygulama üzerinden giriş yapılabilecektir.

Sistem üzerinden hangi bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve belgelerin verilebileceği, bu belgelerin aktarımında hangi format, standart, kural ve usullere uyulacağı, belirlenen format, standart, kural ve usullerde yapılacak değişiklikler ile Sistemin kullanımına yönelik kılavuzlar https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.

 

İnternet Vergi Dairesi üzerinden yürütülen işlemler eskiden olduğu gibi devam edecektir.

 

İlgili Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla.

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-03-01.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.