İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisine İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

Sirküler

02/11

18.02.2019

KONU:

 

* İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisine İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

 

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisine İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı:

 

15.02.2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:17) ile 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla vergi kesintisi kapsamına alınan internet ortamında verilen/aracılık edilen reklam hizmetleri dolayısıyla yapılan ödemelerin vergi kesintisine tabi tutulması ile kooperatif iktisadi işletmelerince ortak dışı işlemlere ilişkin kayıtların kooperatifin defterlerinde ayrıca görünecek şekilde izlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu sirkülerimizde söz konusu Tebliğ’de yer alan açıklamaların özetine yer verilmiştir.

 

A. İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere veya Bu Hizmetin Verilmesine Aracılık Edenlere Avans Olarak Yapılanlarda Dahil Olmak üzere Nakden veya Hesaben Ödemelerde Vergi Kesintisi   

 

19.12.2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18.12.2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelerde geçerli olmak üzere;

 • Kamu İdare ve Müesseselerine,
 • İktisadi Kamu Müesseselerine,
 • Sair Kurumlara,
 • Ticaret Şirketlerine,
 • İş Ortaklıklarına,
 • Dernek ve Vakıflar ile Bunlara Ait İktisadi İşletmelere,
 • Kooperatiflere,
 • Yatırım Fonu Yönetenlere,
 • Gerçek Gelirini Beyan Etmek Zorunda Olan Ticaret ve Serbest Meslek Erbabına,
 • Zirai Kazançlarını Bilanço veya Zirai İşletme Hesabı Esasına Göre Tespit Eden Çiftçilere  

 

internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere (ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın)  yukarıda yer alanlar tarafından yapılan ödemeler üzerinden;

 • Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca %15,
 • Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi uyarınca %0,
 • Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca %15

 

oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar dışında kalanların internet ortamındaki reklam hizmetleri karşılığında yapacakları ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapma yükümlülükleri bulunmamaktadır.

 

1.  İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlerin veya Bu Hizmetin Verilmesine Aracılık Edenlerin Gerçek Kişi Olması Durumunda Vergi Kesintisi:

Kesinti yapmakla sorumlu olanlara internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık eden gerçek kişilere yapılan ödemelerde vergi kesintisi oranı %15 olarak uygulanacaktır.

Söz konusu vergi kesintisi uygulamasında gerçek kişinin tam veya dar mükellef olmasının bir önemi bulunmamaktadır.

 

2. İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlerin veya Bu Hizmetin Verilmesine Aracılık Edenlerin Tam Mükellef Kurum Olması Durumunda Vergi Kesintisi:

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar, tam mükellef bir kurum tarafından kendilerine internet ortamında verilen reklam hizmeti karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden %0 oranında vergi kesintisi yapmakla yükümlüdürler. 

İnternet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden tam mükellef kurum tarafından, bu hizmetin karşılığı olarak hizmeti verene yapılan ödemeler üzerinden de vergi kesintisi yapılması gerekeceğinden aracı tarafından tahsil edilen hizmet bedelinin asıl hizmet sunucusuna ödenmesinde, ödeme yapılanın tam veya dar mükellef gerçek kişi veya kurum olmasına göre %15 veya % 0 oranında vergi kesintisinin yapılması gerekmektedir. 

 

3. İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlerin veya Bu Hizmetin Verilmesine Aracılık Edenlerin Dar Mükellef Kurum Olması Durumunda Vergi Kesintisi:

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti veren veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Hizmete aracılık eden tam mükellef kurum tarafından, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin tahsil edilen bedellerin, internet ortamında reklam hizmeti veren asıl hizmet sunucusu dar mükellef kuruma ödenmesinde, bu ödemeler üzerinden hizmete aracılık eden tam mükellef kurum tarafından %15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

 

4. Vergi kesintisinin Yapılacağı Dönem:

01.01.2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup hizmet bu tarihten önce verilmiş olsa dahi, anılan tarihten itibaren (bu tarih dahil) yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacaktır.

Vergi kesintisinin uygulanması açısından, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlere anılan 01.01.2019 tarihinden önce nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması halinde,  bu ödemelerin konusunu teşkil eden hizmetlere ilişkin olarak 01.01.2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

B. Diğer Hususlar

Yukarıda yer alan düzenlemenin haricinde 17 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde açıklanan bir diğer husus ise Kurumlar Vergisinden muaf olan kooperatiflerce, ortak dışı işlemlerden doğan kazancın ve kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından ortak dışı işlem kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının defterlerinde ayrı ayrı izlenmesine ilişkindir.

 

Söz konusu Tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla.

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 SIRKULER EKI-02-11.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.