İnternetten satış yapan mükelleflerin e-arşiv uygulamasına geçiş rehberi yayımlandı.

SİRKÜLER

01/08

                                                                                          05/01/2016

 

KONU:

*İnternetten satış yapan mükelleflerin e-arşiv uygulamasına geçiş rehberi yayımlandı.

İNTERNETTEN SATIŞ YAPAN MÜKELLEFLERİN E-ARŞİV UYGULAMASINA GEÇİŞ REHBERİ YAYIMLANDI:

433 ve 464 sıra no.lu VUK Genel Tebliğleri uyarınca internet üzerinden satış yapan ve 2014 ve takip eden yıllarda gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olanlar, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Buna göre 2014 yılında internet satışı bulunanlar en geç 1/1/2016 tarihinde, 2015 yılında satışı bulunanlar ise en geç 1/1/2017 tarihinde e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.

İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi vb. fatura dışında belge düzenleyenlerin e-Arşiv Uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunmamaktadır.

E-Arşiv Uygulamasına geçiş için belirlenen 5 milyon TL’lik asgari brüt satış hasılatı tutarı, işletmenin internet satışları dahil tüm satışlarını içeren “gelir tablosu brüt satış hasılatı” tutarına göre değerlendirilecektir.

E-Arşiv uygulamasına ilişkin olarak efatura.gov.tr İnternet adresinde 31.12.2015 tarihinde “İnternet Satışı Yapan Mükellefllerin E-Arşiv uygulamasına Geçiş Rehberi” yayımlanmıştır. Bu rehber ile uygulamaya ilişkin tereddüt yaratan konulara açıklık getirilmektedir. E-arşiv uygulaması örneklerle ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

433 sıra nolu tebliğde İnternet Satışı; “Mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamının internet üzerinden gerçekleştiği satış biçimini ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

Rehberde İnternet Satışından ne anlaşılması gerektiği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Buna göre;

İnternet satışı kavramından; sipariş, satın alma ve satın alma sürecinin bir parçası olan ödeme sürecinde satıcının alıcı ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeden yaptığı satışlar anlaşılmalıdır.

İnternet satışı kavramı; satış sürecinin bir parçası olan ödemenin de satıcı ile alıcının fiziki olarak karşı karşıya gelmeden, internet üzerinden ya da uzaktan ödeme şekilleri ile (internet üzerinden kartlı ödemeler, EFT/Havale, Swift, aracı hizmet sağlayıcı, ödeme kuruluşu, kapıda ödemeli kargo, posta çeki veya havalesi vb.) yapılıyor olmasını gerektirmektedir.

Sipariş, satın alma ve ödeme süreçlerinin yukarıda yer alan açıklamalara uygun şekilde gerçekleştirilmesi halinde söz konusu satış, internet üzerinden yapılan satış kapsamında değerlendirilecek olup, satışa konu malın tesliminin veya hizmetin ifasının kim tarafından, ne şekilde ve ne zaman yapıldığının internet satışı kapsamının belirlenmesinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

E-arşiv uygulamasına dahil olan mükelleflere satış faturalarının elektronik olarak düzenleme ve e-Fatura uygulamasına dahil olmayanlara da elektronik ortamda veya alıcının talebine göre kağıt ortamda teslim edebilme olanağı getirilmektedir.

Rehberde e-arşiv faturalarının düzenlenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

-Vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirilen “ internet satışı” na ait e-arşiv faturalarının elektronik olarak iletilmesi ve malın yanında kağıt çıktısının bulundurulması zorunludur.

-E-Arşiv uygulamasına geçenlerin internet satışı dışında kalan satışlarına ait faturalarını da e-arşiv faturası olarak düzenlemesi gerekmektedir. Buna göre;

E-Arşiv uygulamasına geçiş yapanların, internet satışı kapsamı dışında kalan ve e-fatura ile belgelendirilmesi gerekmeyen satışları için de e-Arşiv faturası düzenlemeleri gerekmektedir.

İnternet satışı dışında kalan satışlar için e-Arşiv faturası olarak düzenlenecek olup, bu faturaların elektronik olarak iletilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Rehberde internetten satış yapanların e-arşiv uygulaması kapsamına girip girmedikleri örneklerle açıklanmıştır. Rehberde yer alan örneklerin ayrıntılı olarak incelenmesi e-arşiv kapsamına girilip girilmediğinin tespiti konusunda son derece önemlidir.

Rehberde yer alan 5. örnek e-arşiv kapsamını belirlemek açısısından oldukça dikkat çekicidir. Bu örneğe göre internet üzerinden perakende satış yapmamakla birlikte kurumsal müşterilerinin toptan siparişlerini alma, ödeme ve tahsilatların takibi için oluşturulan web siteleri üzerinden işlem yapan firmaların da e-arşiv kapsamına girdiği ifade edilmektedir.

Rehberde yer alan örneklerde yapılan açıklamalara göre satıcının, internet sitesi aracılığı ile sipariş, alış, satış ve ödeme aşamalarını alıcı ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeden gerçekleştirmesi durumunda e-arşiv uygulamasına geçmesi gerektiği ifaade edilmektedir.

Rehberde yer alan 5. örnek aşağıdadır:

“Örnek-5: (B) Ltd. Şti., internet üzerinden perakende satış yapmamakla birlikte, kurumsal müşterilerinin top-tan mahiyetindeki siparişlerini vermeleri ve tahsilat ve ödemelerinin düzenli olarak takibi için her bir müşterisi adına özel şifre ile girişi yapılan bir web sitesi tasarla-mıştır. Bu internet sitesinden siparişleri almakta ve bu siparişlere konu mal ve hizmetlerin tesliminden sonra ise satılan mal ve hizmetlere ilişkin alıcıların cari hesap-larında oluşan tutarların bir kısmını banka EFT veya havalesi ile, bir kısmını müşterilerinden yerinde çek alarak veya senet imzalatarak, bir kısmını ise internet sitesi üzerinde çalışan sanal POS uygulamasını müşterilerine kullandırmak suretiyle kredi kartı ile tahsil et-mektedir.

(B) Ltd. Şti., siparişlerin alınmasını ve tahsilatlarının da bir kısmını alıcı ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeksi-zin internet üzerinden (sanal POS) ve bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirmiş olduğundan “internet satışı” kapsamına dahil bulunan satışları nedeniyle; e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu değerlendirilmektedir.”

İnternet Satışı Yapan Mükelleflerin E-Arşiv Uygulamasına Geçiş Rehberi sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamazSİRKÜLER-01-08-EKİ-E-ARŞİV REHBERİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.