KDV Borçları Tecil ve Taksitlendirme Kapsamına Alınmıştır.

SİRKÜLER

06/03

                                    27/06/2016

 

KONU:

*KDV Borçları Tecil ve Taksitlendirme Kapsamına Alınmıştır.

KDV BORÇLARI TECİL VE TAKSİTLENDİRME KAPSAMINA ALINMIŞTIR:

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 20.06.2016 tarih ve 2016/2 sayılı Tahsilat İç Genelgesi yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere 2014/1 sayılı Tahsilat İç Genelgesinde “VIII-Tecil Edilemeyecek Alacaklar” bölümünde Katma Değer Vergisi, tecil edilemeyecek alacaklar arasında sayılmıştır.                                   

Bu defa yayımlanan 2016/2 sayılı Tahsilat İç Genelgesi ile Katma Değer Vergisi tecil ve taksitlendirme kapsamına alınmıştır.

Yayımlanan iç genelge ile; İlgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması koşuluyla katma değer vergisinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.

Söz konusu İç Genelgeye aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı   : 65472180-010.06.01[6402-112]-E.66270                                                                    20/06/2016

Konu : Katma Değer Vergisinin Tecili

 

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2016/2

 

İlgi : 10/03/2014 tarihli ve 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi.

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında "Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer şartları tayin etmeye … yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması koşuluyla katma değer vergisinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ayşe DİLBAY

Başkan a.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcıs

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.