KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) Yayımlandı.

SİRKÜLER

06/14

18.06.2018

KONU:

 

*KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) Yayımlandı.

 

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR TEBLİĞ                             (SERİ NO: 18) YAYIMLANDI.

 

05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

 

Buna göre Tebliğ’de;

- Arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa payı teslimi, müteahhit tarafından arsa sahibine arsa payına karşılık konut veya işyeri teslim edileceğine ve bu teslimlere ilişkin KDV matrahı olarak emsal bedel yerine maliyet bedelinin dikkate alınacağına,

- Müzayede mahallerinde yapılan satışlarda mükellefin bu satışları yapanlar olduğuna,

- Fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen verginin iadesine yönelik uygulamaya,

- Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifalarındaki istisna uygulamasına,

- 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere 31.12.2019 tarihine kadar yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerindeki istisna uygulamasına,

- Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yeni makina ve teçhizatın (BKK ile belirlenen makine ve teçhizat listesi 07.05.2018 tarihli ve 05/03 sayılı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.), 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere 31.12.2019 tarihine kadar teslimlerindeki istisna uygulamasına,

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemlerindeki istisna uygulamasına,

- İstisna kapsamında yer alan organize sanayi bölgelerinin arsa tesliminin kapsamına, söz konusu arsa için organize sanayi bölgeleri tarafından yapılan ve parsel birim maliyeti içinde yer alan harcamaların da dahil olduğuna,

- İndirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra yapılan alımlar ve iskontoların iade hesabına dahil edilmesine,

- Faydalı ömrünü tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortisman tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV’nin kullanılan süreye isabet eden kısmının indirilebileceğine,

- Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen Katma Değer Vergisinin yanı sıra Türkiye’deki işlemler nedeniyle satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen Katma Değer Vergisinin alıcı tarafından indirilebileceğine,

- 3065 sayılı Kanunun (30/d) maddesinde yapılan düzenleme çerçevesinde yurt içindeki işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen KDV’lerin indirilebileceğine,

- KDV iadelerinde özel esaslar uygulamasına,

- Vergi Usul Kanunu’nun 370. maddesine göre izaha davet edilen mükelleflerden izahı kabul edilenlerin haklarında Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca özel esaslara dahil edilmeyeceği ancak mükellef tarafından yapılan izahın komisyonca yeterli bulunmaması ve Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında yer alan işlemlerin mükellef tarafından gerçekleştirilmemesi durumunda incelemeye veya takdire sevk işlemleri yapılan mükelleflerinde özel esaslara alınacağı

konularında açıklamalar yapılmıştır.

 

Tebliğ Metni Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-06-14.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.