KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır. 02.02.2018

SİRKÜLER

02/01

02.02.2018

KONU:

 

*KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır.

 

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR:

31 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğ ile yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.  

 

A-Elektronik Ortamda Hizmet Sunan Dar Mükelleflerin KDV Mükellefiyetine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır:  

7061 sayılı Kanunun ile Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik yapılarak Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV mükellefi olamayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV’nin bu hizmetleri sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceği hüküm altına alınmıştı.

Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan söz konusu değişikliğe ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Buna göre; Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanlar, bu hizmete ilişkin KDV’yi, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek suretiyle 3 No.lu KDV beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edeceklerdir. 3 No.lu KDV beyannamesi ise KDV beyanname çeşitleri arasına dahil edilmiştir.

Bu kapsamda mükellefiyet tesis eden hizmet sunucuları Türkiye’de KDV mükellefiyeti olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sundukları hizmetler için, hizmetin tabi olduğu oranda KDV hesaplayacaklardır.

Elektronik ortamda hizmet sunanlar ilk kez verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesini vermeden önce, Gelir İdaresi Başkanlığının www.digitalservice.gib.gov.tr adresinde yer alan formu doldurmaları gerekmektedir. Formun doldurulup onaylanması üzerine Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, dar mükelleflerin (hizmet sunucusu) adına “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis edilecektir. Bu kapsamdaki mükelleflerden ayrıca işe başlama bildirimi aranmayacak ve internet vergi dairesinde işlem yapılabilmesi için mükellefe kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti tesis ettirenlerin, herhangi bir tutarlar sınırlı olmak üzere beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında beyan edilen hizmetlere ilişkin olması şartıyla, Türkiye’de KDV mükellefiyeti bulunanlardan temin edilen mal ve hizmetler nedeniyle düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV’nin, bu kapsamda beyan edilen işlemlere isabet eden kısmının KDV Kanunu’nun 29/1 maddesi kapsamında indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Elektronik ortamda hizmet sunucuları Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sundukları hizmetler nedeniyle hesapladıkları KDV’yi, takvim yılının aylık vergilendirme dönemleri itibariyle, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü akşamına kadar, internet vergi dairesi aracılığıyla ve 3 No.lu KDV Beyannamesi ile Türk Lirası cinsinden beyan edeceklerdir.

Ancak hizmet sunucuların 2018 yılının Ocak, Şubat ve Mart dönemine ilişkin işlemeleri 2018 yılının Nisan ayının başından itibaren 24. Günü akşamına kadar verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edebileceklerdir.

Beyan edilen KDV’nin, beyannamenin verilmesi gereken ayın 26. günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.

Ödeme; vergi dairelerine ve tahsile yetkili bankalara yapılabileceği gibi, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden tahsile yetkili bankaların banka kartı veya kredi kartı ile de yapılabilir.

Tebliğ’in bu kısmı 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

B-Kısmi KDV Tevkifatı Uygulayacak Alıcıların Kapsamı Genişletilmiştir:  

Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin Kısmi KDV Tevkifatı uygulayacak alıcılar bölümünde yer alan “Belirlenmiş Alıcılar (KDV Mükellefi olsun olmasın)” kısmına ilave yapılarak “Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar” kısmi tevkifat yapacak alıcılar kapsamına dahil edilmiştir.

Tebliğ’in bu kısmı 31.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

C-İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında 2018 Yılında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen KDV’nin İadesine İlişkin Değişiklik KDV Genel Uygulama Tebliğine İşlenmiştir:  

7061 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile İmalat sanayiine yönelik yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilmiş olup, indirim yoluyla giderilemeyen KDV’lerin iadesini öngören ve sadece 2017 yılı için geçerli olan hükmün uygulama süresine 2018 yılı da dahil edilmişti.

Söz konusu değişiklik KDV Genel Uygulama Tebliğine de işlenmiştir.

Buna göre, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iade dönemi ve beyanı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Yatırım Tutarı

Fatura Düzenleme Dönemi

Beyannameye Dahil Edilme Dönemi

KDV İade Dönemi

En Erken Beyan

En Geç Beyan

 

Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde

01.01.2018-30.06.2018

Temmuz 2018

Mayıs 2019

01.07.2018-30.06.2019

Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde

01.07.2018-31.12.2018

Ocak 2019

Kasım 2019

01.01.2019-31.12.2019

50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde

01.01.2018-31.12.2018

Ocak 2019

Kasım 2019

01.01.2019-31.12.2019

 

Tebliğ’in bu kısmı 31.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

D-Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerinin Borçlulardan ve Kefillerden Aldıkları Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Tesliminde KDV Uygulamasına İlişkin Yapılan Değişiklik KDV Genel Uygulama Tebliğine İşlenmiştir:  

7061 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile bankalara borçlu olanların ve bu borçlara kefil olanların borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devir ve teslimlerine ilişkin KDV istisnasının kapsamı, finansal kiralama ve finansman şirketlerine aynı amaçla yapılacak devir ve teslimleri de kapsayacak şekilde genişletilmiş ayrıca finansal kiralama ve finansman şirketlerinin bu amaçla aldıkları taşınmaz ve iştirak hisselerinin devir ve teslimleri KDV istisnası kapsamına dahil edilmişti.

Söz konusu değişiklik KDV Genel Uygulama Tebliğine de işlenmiştir.

Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 1 Ocak 2018 tarihinden önce, borçlarına karşılık borçlu ve kefillerden aldıkları taşınmaz ve iştirak hisselerinin 1 Ocak 2018 tarihinden sonraki devir ve teslimleri de istisna kapsamındadır.

 

Söz konusu istisna uygulamasında, borçlu olanlar, kefiller ile finansal kiralama ve finansman şirketlerinin, taşınmaz ve iştirak hisselerini ticaretini yapmak amacıyla aktiflerinde bulundurup bulundurmadıkları dikkate alınmayacaktır.

 

Tebliğ’in bu kısmı 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

E-Yurt Dışından Alınan Roaming Hizmeti Alınması ve Bu Hizmetlerin Türkiye’deki Müşterilere Yansıtılması İşlemlerinin KDV’den istisna Edilmesine İlişkin Değişiklik   KDV Genel Uygulama Tebliğine İşlenmiştir:    

7061 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması KDV’den istisna tutulmuştu.

Buna göre, 01.01.2018 tarihinden itibaren yurt dışında mobil telefon kullanımlarına ilişkin olarak yurt dışındaki GSM operatörleri tarafından Türkiye’de yerleşik GSM operatörüne verilen roaming hizmetleri KDV’den istisna olup, bu hizmetler nedeniyle Türkiye’de yerleşik GSM operatörü sorumlu sıfatıyla KDV beyanında bulunmayacaktır.

 

Ayrıca, bu hizmetlerin GSM operatörleri tarafından müşterilerine yansıtılması da KDV’den istisna olduğundan, GSM operatörleri tarafından müşterilerine düzenlenecek faturalarda yurt dışındaki kullanımlara ilişkin yansıtılan roaming bedelleri KDV matrahına dahil edilmeyecektir.

 

Tebliğ’in bu kısmı 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

F-KDV İndiriminde Takvim Yılı Olarak Belirlenen Zaman Sınırı Özel Hesap Dönemini Kullanan Mükellefler İçin Kaldırılmıştır:

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/3 maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca özel hesap dönemine tabi olan KDV mükellefleri indirim hakkını özel hesap dönemlerine bağlı olarak değil, takvim yılı esasına göre (1 Ocak – 31 Aralık) kullanabiliyorlardı.

 

Tebliğ’de yapılan değişiklik ile özel hesap dönemine tabi olan KDV mükelleflerinin yüklendikleri KDV’yi özel hesap dönemini aşmamak kaydıyla belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği dönemde indirmeleri mümkün kılınmıştır.

 

Tebliğ’in bu kısmı 31.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

G-İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulamasına İlişkin Açıklamalı Örnek Değişmiştir. 

KDV Uygulama Genel Tebliğinin “indirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması” kısmında yer alan 3 No.lu Tablonun “İade Edilebilir KDV Tutarı” sütunun son satırında yer alan “10.200” ibaresi “25.200” olarak değişmiş ve Tebliğ’de bu değişikliğe ilişkin açıklama yapılmıştır.

Tebliğ’in bu kısmı 31.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-02-01.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.