KDV İade Talep Eksiklik Yazıları E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilecek.

SİRKÜLER

08/20

16.08.2016

 

KONU :

*KDV İade Talep Eksiklik Yazıları  E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilecek.

 

KDV İADE TALEP EKSİKLİK YAZILARI  E-TEBLİGAT YOLUYLA TEBLİĞ EDİLECEK:

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet sitesinde 11.08.2016 tarihinde KDV İade taleplerindeki eksiklik yazılarının tebliğine ilişkin duyuru yayımlamıştır.

Mevcut uygulamada, KDV Genel Uygulama Tebliği ile öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan Katma değer Vergisi İadesi işlemlerinde, iade talebinde bulunan mükelleflerin ibraz ettikleri bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması halinde bu durum iade işlemini gerçekleştiren vergi daireleri tarafından mükelleflere posta yolu ile tebliğ edilen bir yazı ile bildirilmektedir.

Gelir idaresi Başkanlığı eksiklik yazılarının, elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olan mükelleflere ve iade talebine ilişkin olarak rapor teslim etmiş olan YMM’lere 01/09/2016 tarihinden itibaren e-tebligat yoluyla tebliğ edileceğini duyurmaktadır. 

Ayrıca, e-tebligat uygulamasında, mükelleflere başvuruları sırasında bildirdikleri GSM (cep telefonu) numaralarına SMS (kısa mesaj) göndermek suretiyle bilgilendirme yapılacağı bilgisi de duyuruda yer almaktadır.

e-Tebligat kapsamında bulunmayan mükelleflerin iade taleplerine yönelik eksiklik yazılarının tebliğinde mevcut uygulamaya devam edileceği duyurulmaktadır.

 

Söz konusu duyuru aşağıdadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

KDV İade Taleplerindeki Eksikliklere İlişkin Yazılar, 1 Eylül 2016 Tarihinden İtibaren E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilmeye Başlanacaktır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan hükümler gereğince, KDV Genel Uygulama Tebliği ile öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan katma değer vergisi iadesi işlemlerinde, iade talebinde bulunan mükelleflerin ibraz ettikleri bilgi ve/veya belgelerde eksiklik bulunması halinde, bu durum iade işlemini gerçekleştiren vergi daireleri tarafından mükelleflere posta yoluyla tebliğ edilen bir yazı ile bildirilmektedir.

Bakanlık Makamınca onaylanarak uygulanmaya başlanan “KDV İadelerinin Etkinleştirilmesi ve Hızlandırılması, İade Süreçlerinin Standartlaştırılması Eylem Planı” kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, eksiklik yazılarının e-tebligat yoluyla tebliğ edilmesine ilişkin gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır.

Mevcut uygulamada posta yoluyla tebligatı yapılan eksiklik yazıları, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi ve 456 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile öngörülen düzenlemeler çerçevesinde elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olan mükelleflere ve iade talebine ilişkin olarak rapor teslim etmiş olan YMM’lere 1/9/2016 tarihinden itibaren e-tebligat yoluyla tebliğ edilecektir. e-Tebligat uygulamasında, mükelleflerimize başvuruları sırasında bildirdikleri GSM (cep telefonu) numaralarına SMS (kısa mesaj) göndermek suretiyle bilgilendirme yapılmaktadır.

e-Tebligat kapsamında bulunmayan mükelleflerin iade taleplerine yönelik eksiklik yazılarının tebliğinde ise mevcut uygulamaya devam edilecektir.

Duyurulur.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

 

 

 
Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

 
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.