KDV iadesiyle ilgili bazı listeler internet ortamında gönderilecektir.

Yıl: 

2010
 
 
 
SİRKÜLER
01/24
29/01/2010
 
KONU :
* KDV iadesiyle ilgili bazı listeler internet ortamında gönderilecektir.
 
KDV İADESİYLE İLGİLİ BAZI LİSTELER İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERİLECEKTİR:
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 27 Ocak 2010 tarihli Katma Değer Vergisi Sirküleri/53 ile yapılan düzenlemeye göre;
Mükellefler, Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere bu işlemlerine yönelik iade taleplerinde şimdiye kadar kağıt ortamında vergi dairesine verdikleri;
* indirilecek KDV listesini,
* yüklenilen KDV listesini,
* satış faturaları listesini,
* gümrük (çıkış) beyannamesi listesini
internet vergi dairesi üzerinden göndereceklerdir.
Yukarıda sayılan listelerin ayrıca kâğıt ortamında verilmesine gerek bulunmamaktadır.İade için ibrazı gereken ve yukarda sayılan listeler dışındaki diğer belgeler ise önceden olduğu gibi vergi dairesine kağıt ortamında verilecektir.
İnternet üzerinden gönderilecek listelere;
* Fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belge kaydedilecektir.
* Aynı mükelleften yapılan alımlar belge bazında bu listelere ayrı ayrı girilecektir.
Fatura düzenleme limitinin altında kalan her bir belgenin de listelere kaydedilmesi uygulamasının zor olacağını düşünüyoruz. Ayrıca; vergi idaresinin “KOD” sistemikarşısında mükelleflerin yaşadığı sorunlar, aksine genel tebliğ düzenlemeleri yapılmadığı sürece bu yeni düzenlemede daha da artabilir.
 
Katma Değer Vergisi Sirküleri/53 ekte sunulmuştur.
 
 
 
Tarih          27/01/2010
Sayı            KDVK-53/2010-1
Kapsam    
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/53 
Konusu                               :Katma değer vergisi (KDV) iade taleplerinde bazı belgelerin elektronik ortamda alınması ve değerlendirilmesi hakkında.
Tarihi                                  : 27/ 01 /2010
Sayısı                                 : KDVK-53/2010-1
İlgili Olduğu Madde            : KDV Kanununun (8/2), (9/1), (29/2) ve (32) inci maddeleri.
 
A.     Giriş
Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili olarak vergi dairelerince şu anda VEDOP üzerinden manüel olarak yapılan ve oldukça uzun zaman alan kontroller, vergi dairelerinin kırtasiyecilikten ve bir kısım formalitelerden kurtarılması, iade işlemlerine hız kazandırılması, KDV iade işlemleri açısından asgarî bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan KDV İadesi Risk Analizi Projesi sayesinde elektronik ortamda yapılacak, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri belgeler esas alınarak özet bir rapor halinde vergi dairesinin kullanımına sunulacaktır.
Bu itibarla, KDV mükellefleri Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere bu işlemlerine yönelik iade taleplerinde, indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile satış faturaları listesini ve iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamesi listesini internet vergi dairesi üzerinden göndereceklerdir.
B.     Kapsam
1.      İşlemler Bakımından
KDV Kanununun;
(8/2) maddesi uyarınca fazla ve yersiz ödenen vergilerden,
(9/1) maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetki kapsamında getirilen sorumluluk uygulamalarından,
(29/2) maddesi uyarınca indirimli orana tabi işlemlerden,
32 nci maddesine göre de bu maddede sayılan istisna kapsamındaki işlemlerden
 kaynaklanan KDV iade taleplerinde, "indirilecek KDV listesi", "yüklenilen KDV listesi" ve "satış faturaları listesi" ileiade için ibrazı istenilen durumlarda "gümrük (çıkış) beyannamesi listesi"nin elektronik ortamda alınması uygun görülmüştür.
2.      Mükellefler Bakımından
KDV mükelleflerinin tamamı yukarıda belirtilen iade taleplerini bu uygulama kapsamında yapacaklardır.
C.     Diğer Hususlar
1. Söz konusu listelere, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belge kaydedilecektir.
2. Aynı mükelleften yapılan alımlar belge bazında bu listelere ayrı ayrı girilecektir.
3. İade talebine ilişkin olarak ibrazı gereken ve bu listelerin dışında kalan diğer belgelerin önceden olduğu gibi vergi dairesine intikal ettirilmesi gerekmektedir.
4. Elektronik ortamda alınan indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile satış faturaları listesinin ve iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamesi listesinin ayrıca kâğıt ortamında verilmesine gerek bulunmamaktadır.
5. Bu mükelleflerin iade taleplerinin, iade için aranılan diğer tüm belgelerin vergi dairesine ibraz edildiği tarih itibarıyla geçerlilik kazanacağı tabiidir.
6. Vergi daireleri, mükelleflerin iade taleplerini iade için gerekli belgelerin tümü ve elektronik ortamda alınacak, sistem tarafından üretilecek KDV İadesi Kontrol Raporu çerçevesinde değerlendirerek ilgili KDV Genel Tebliğlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandıracaktır.
7. Bu listelerin doldurulmasında uyulacak kurallara internet vergi dairesinden ulaşılması mümkündür.
Duyurulur.
 
                                                                                                  Mehmet ŞİMŞEK
                                                                                                 Maliye Bakanı 
 


Sirküler

2019 2018

© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.