Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.

SİRKÜLER

02/08

21.02.2017

KONU:

* Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.

 

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

 

11.02.2017 tarihli Resmi Gazete'de Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) yayımlandı.

Tebliğde 27.01.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanunla;

1. Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatların bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya başka suretlerle devri aşamasında doğan kazançlar için de istisnadan yararlanılabilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

2. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32. Maddesine 5. fıkra ile 27.01.2017 tarihinde 6770 sayılı kanun ile eklenen KOBİ birleşmelerine kurumlar vergisi oranın indirimli olarak uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Kanunun 32/5. maddesi kapsamında, KOBİ’lerin münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanabilmesi için;

a) Birleşmenin, Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan devir şartlarını taşıması,

b) Birleşen kurumların KOBİ niteliğinde olması, (Kobi tanımı tebliğde yapılmıştır.)

c) Birleşen kurumların devir tarihi itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlardan olması, şarttır.

KOBİ birleşmelerindeki kurumlar vergisi indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Ancak henüz bu düzenlemeye ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmamıştır.

Tebliğ sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER-02-08-EKI-KVK TEBLIGI.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.