Nakden Iadesi Talep Edilen KDV'nin Yarisinin 10 Isgünü Icinde Verilmesine Imkan Taniyan KDV Tebligi Yayimlandi.

Sirküler

02/17

25.02.2019

KONU:

 

* Nakden İadesi Talep Edilen KDV'nin Yarısının 10 İşgünü İçinde Verilmesine İmkan Tanıyan KDV Tebliği Yayımlandı.

 

Nakden İadesi Talep Edilen Kdv'nin Yarısının 10 İşgünü İçinde Verilmesine İmkan Tanıyan Kdv Tebliği Yayımlandı:

 

20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde; belirli şartlara haiz mükelleflerin, Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan ve YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilebilen KDV iadelerinde uygulanmak üzere, iade talebinin KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’sinin on iş günü içerisinde gerçekleştirilebilmesine imkan tanıyan “KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması” hayata geçirilmesiyle ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

 

Düzenleme;  KDV Genel Uygulama Tebliğinde  her işlem türü itibariyle belirtilen sınırları aşması itibariyle Yeminli Mali Müşavir (YMM) raporu ile talep edilen nakden iadeler için geçerlidir.

 

Düzenlemeden yararlanılabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gereklidir:

 

  • En az 24  ayın KDV beyannamesinin verilmiş olması, 
  • Daha önce 3 vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlandırılmış olması (iade için talepte bulunmuş olmak yeterli olmayıp, işlemin vergi idaresince sonuçlandırılmış olması gereklidir.), 
  •  Mükellefin kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin özel esaslara tabi olmaması

 

Bu şartları sağlayan mükelleflerin Ocak 2019 ve sonraki dönemlere ilişkin iade talepleri yeni düzenlemeden faydalanabilecektir.

 

Şartları sağlayan mükelleflerin; standart iade talep dilekçesi, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile iade taleplerinde aranan belgelerin tamamını ibraz etmeleri üzerine KDVİRA sistemi üzerinden sorgulama yapılacak, sorgulama sonucunda oluşturulan “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu” na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının % 50 si, söz konusu ön kontrol raporunun oluşturulmasından itibaren 10 iş günü içinde mükellefe iade edilecektir.

 

İadenin kalan yarısı ise; daha sonra iade talebinin tamamına yönelik olarak aynı sistem tarafından üretilen kontrol raporuna ilişkin kontroller, YMM raporunun kontrolleri ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontrollerin genel usul ve esaslara göre yapılmasını takiben bunların sonucuna göre yerine getirilecektir.

Tebliğ’de; Hızlandırılmış iade sistemi (HİS sertifikasına sahip olanlar) veya indirimli teminat uygulamasından (İTUS sertifikasına sahip olanlar) yararlanan mükelleflerin bu uygulamadan yararlanmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

Ancak; bu belgeleri olup da bu yeni düzenlemeden faydalanmak üzere başvuruda bulunanların kalan ( % 50) iade tutarı için;  

HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmalarının mümkün olmadığı da ifade edilmiştir.  Öte yandan; HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılması da imkan dahilinde olmamaktadır.

 

Söz konusu Tebliğ 01.03.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-02-17.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.