Nakit Sermaye Artışında İndirim Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

SİRKÜLER

02/08

           12/02/2016

KONU:

*Nakit Sermaye Artışında İndirim Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

NAKİT SERMAYE ARTIŞINDA İNDİRİM UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMAK ÜZERE BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ:

Nakdi sermaye artışında indirim uygulamasına ilişkin açıklamaları içeren 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 seri nolu Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) ile bahse konu indirimin kapsamı, indirim uygulanmasında dikkate alınacak hususlar ve indirim uygulamasına ilişkin sınırlamalara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Tebliğin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde indirimin Geçici Vergi dönemlerinde uygulanması ile ilgili açıklama yapılmıştır. Buna göre bu indirimden geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü Geçici vergi döneminde yararlanılabileceği açıklanmıştır.

İlgili bölüm aşağıdadır.

“10.6.5. Diğer hususlar

10.6.5.1. İndirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından “yararlanılan yıl için en son açıklanan” ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.”

 

Söz konusu Tebliğ Sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamazSIRKULER EKI 02-08.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.