ÖTV (II) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

SİRKÜLER

05/07

14.05.2018

KONU :

 

* ÖTV (II) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

 

ÖTV (II) SAYILI LİSTE GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

Maliye Bakanlığı tarafından 12.08.2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4) ile ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik; 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerin (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğine işlenmesinden ibarettir.

  1. ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “(II)- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı kısmında yer alan; (II-Ç/4) İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde İhracatın Süresinde Gerçekleşmemesi  alt başlıklı bölümü yeniden düzenlenmiştir.

Eski Hali

 

Yeni Hali

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, ihracatın bu uygulama kapsamında belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde tecil edilen vergi, vade tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte ÖTV mükellefinden tahsil edilir. Ancak ihracatın Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle süresinde gerçekleşmemiş olması halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

 

Bu çerçevede, ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmemesi halinde, ilgili vergi dairesinden KDV uygulaması açısından ek süre alınmış olsa dahi, tecil edilen ÖTV gecikme zammı (mücbir sebeplerin varlığı halinde tecil faizi) ile birlikte tahsil edilir.

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, ihracatın bu uygulama kapsamında belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde tecil edilen vergi, vade tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte ÖTV mükellefinden tahsil edilir. Ancak ihracatın Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle süresinde gerçekleşmemiş olması halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

 

 

İhraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal süresi içinde mücbir sebepler veya beklenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen ihracatçıların ek süre talepleri ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık tarafından Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.6) bölümünde yapılan açıklamalara göre değerlendirilir.

 

 

Yapılan değişiklik ile mücbir sebep veya beklenmedik durumlara bağlı olarak Özel Tüketim Vergisine ekli (II) sayılı malların ihracı için 3 ay ile sınırlı olmak üzere ek süre tanınmıştır.

 

  1. ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “(II)- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı kısmında yer alan; (II-Ç/5) İhraç Kayıtlı Teslim Edilen Taşıtın ÖTV Mükellefine İadesi  alt başlıklı bölümü yeniden düzenlenmiştir.

Eski Hali

 

Yeni Hali

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında satın alınan taşıtların, gerek Kanunda belirtilen süre (teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay) içerisinde gerekse bu süre geçtikten sonra iade edilmesi durumu, tecil-terkin şartlarının ihlal edilmesi sonucunu doğurduğundan, bu uygulama kapsamında teslim edilen malların iade edilmesi halinde tecil edilen vergi vade tarihinden itibaren gecikme zammı (mücbir sebep durumunda tecil faizi) ile birlikte ÖTV mükellefinden tahsil edilir.

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında satın alınan taşıtların, Tebliğin (II/Ç/4) bölümünde belirtilen süreler içerisinde veya bu süreler geçtikten sonra iade edilmesi durumu, tecil-terkin şartlarının ihlal edilmesi sonucunu doğurduğundan, bu uygulama kapsamında teslim edilen malların iade edilmesi halinde tecil edilen vergi vade tarihinden itibaren gecikme zammı (mücbir sebep durumunda tecil faizi) ile birlikte ÖTV mükellefinden tahsil edilir.

 

 

  1. ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “(II)- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı kısmının adı ““(II)- İSTİSNALAR, VERGİ İNDİRİMİ VE VERGİNİN İADESİ” şeklinde değiştirilmiş ve aynı kısma “F- BAZI TAŞITLARIN İMALİNDE KULLANILAN (IV) SAYILI LİSTEDEKİ MALLAR İÇİN ÖDENEN ÖTV’NİN İADESİ” başlıklı bölüm eklenmiştir.

Eklenen bölümde; (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin, (II) sayılı listedeki malların imalatçısına iade edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Tebliğin , 1 inci maddesi 27.03.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 2 nci maddesi 01.04.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz Konusu Tebliğ Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 SIRKULER EKI-05-07.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.