Pasaport harçları ve değerli kağıt bedelleri indirildi.

Yıl: 

2010
 
 
SİRKÜLER
06/01
 
 
21/06/2010
 
 
 
KONU :
*Pasaport harçları ve değerli kağıt bedelleri indirildi.
 
 
1.PASAPORT HARÇLARI İNDİRİLDİ:
 
492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre pasaport işlemleri için uygulanmakta olan pasaport harçları 20 Haziran 2010 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:
 
6 aya kadar olanlar                                65 TL
1 yıl için olanlar                                     95 TL
2 yıl için olanlar                                   155 TL
3 yıl için olanlar                                   220 TL
3 yıldan fazla süreli olanlar                   310 TL
 
Konuyla ilgili 2010/512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 20 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.
 
Diğer taraftan, sözkonusu değişikliğe bağlı olarak konsolosluklarca döviz cinsinden alınmakta olan pasaport harç tutarları ile ilgili emsal sayı yeniden tespit edilmiştir.
 
Konuyla ilgili 62 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 20 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.
 
2. PASAPORTLARIN DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ İNDİRİLDİ:
 
Pasaportlar için Değerli Kağıtlar Kanunu’na göre alınmakta olan değerli kağıt bedelleri
20 Haziran 2010 tarihinden geçerli olmak üzere 50 TL olarak belirlenmiştir:
 
Konuyla ilgili 2010/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği 20 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.
 
 
Resmî Gazete:20.06.2010/27617
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2010/512          
MADDE 1 – (1) 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (6) sayılı tarifenin “I- Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport işlemleri için 2010 yılında uygulanmakta olan maktu harç tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
             “I- Pasaport Harçları:
             1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:
             (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dâhil)
             6 aya kadar olanlar                                65 TL
             1 yıl için olanlar                                     95 TL
             2 yıl için olanlar                                   155 TL
             3 yıl için olanlar                                   220 TL
             3 yıldan fazla süreli olanlar                 310 TL”
  MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
 
 

 

Resmî Gazete: 20.06.2010/: 27617
Maliye Bakanlığından:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO:  62)
             Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun1  79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.
             Öte yandan, 7/6/2010  tarihli ve 2010/512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin “I- Pasaport Harçları” bölümünde yer alan harçlar yeniden belirlenmiştir.
             Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan pasaport harç tutarlarının hesaplanmasına esas olacak emsal sayının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.
             Yukarıda belirtilen madde hükmü ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, 492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarife kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak 61 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği2  ile 0,40 olarak belirlenmiş olan emsal sayı, söz konusu (6) sayılı tarifenin “I- Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport işlemleri için bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 0,75 olarak yeniden tespit edilmiştir. 
             Tebliğ ve ilan olunur.
 
 
 
Resmi Gazete: 20.06.2010/27617
Maliye Bakanlığından:
DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SAYI: 2010/1)
             Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,
             "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.
             Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."
             hükmüne yer verilmiştir.
             Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan Pasaportların bedelleri, yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Değerli Kağıdın Cinsi                          Bedel (TL)
             3 - Pasaportlar                                           50,00 TL.
             Tebliğ olunur.


Sirküler

2019 2018

© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.