Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

SİRKÜLER

05/08

      

            11/05/2016

KONU:

*Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. 

 

SERBEST BÖLGELER KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI:

26.04.2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde (Seri No: 3), 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği’in (Seri No 1) “3.6. Yazılım Faaliyetleri” bölümünde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle; yazılım programlarının CD olarak yurt dışındaki müşterilere gönderilmesinde yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla yazılım programlarının elektronik transfer yöntemiyle de yurt dışına gönderilmesine imkan sağlanmaktadır.

Yurt dışındaki müşteri tanımı tebliğe eklenmiştir.

Yazılım faaliyetinin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için;

- Söz konusu faaliyetin münhasıran ve fiilen serbest bölgede yapılması, 

- İşyeri altyapısının ve teknik donanımının bu faaliyetin yapılmasına müsait olması,

- Yazılımın yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

- Yazılımdan yurt dışında faydalanılması,

- Faturanın yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,

- Dövizin Türkiye'ye getirildiğinin tevsik edilmesi (ödeme belgesi, banka dekontu vb.),

- Ürünün, gümrük çıkış beyannamesi (gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmesinin zorunlu olmadığı durumlarda, ilgili mevzuata göre düzenlenen serbest bölge işlem formu) ve YMM faaliyet raporu ile fiili ihracatının gerçekleştiğinin tevsik edilmesi,

Gerekmektedir.

İstansa kapsamında olmayan faaliyetler ise;

- Bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler,

- Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri,

- Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, bölge dışında gerçekleştirdikleri yazılım faaliyetleri,

- Türkiye’ye satışı yapılan yazılım programları,

şeklinde tebliğde düzenlenmiştir.

Söz konusu teğliğ aşağıdadır.

Saygılarımızla,

 

 

26 Nisan 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29695

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SERİ NO: 3)

MADDE 1 – 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “3.6. Yazılım Faaliyetleri” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3.6. Yazılım Faaliyetleri

Tebliğin bu bölümünde geçen;

- Elektronik transfer yöntemi: Yazılımın internet üzerinden elektronik ortamda gönderilmesini,

- Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümünü,

- Yurt dışındaki müşteri: İkametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini,

ifade eder.

Yazılım tanımına uygun bir programın ticari amaçla hazırlanması ve elektronik transfer yöntemiyle ihraç edilmesi halinde, bu yazılım faaliyeti kapsamında serbest bölgede fiilen istihdam edilen personele ödenen ücretler 3218 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşıması koşuluyla gelir vergisinden istisna edilecektir. 

Yazılım faaliyetinin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için;

- Söz konusu faaliyetin münhasıran ve fiilen serbest bölgede yapılması, 

- İşyeri altyapısının ve teknik donanımının bu faaliyetin yapılmasına müsait olması,

- Yazılımın yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

- Yazılımdan yurt dışında faydalanılması,

- Faturanın yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,

- Dövizin Türkiye'ye getirildiğinin tevsik edilmesi (ödeme belgesi, banka dekontu vb.),

- Ürünün, gümrük çıkış beyannamesi (gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmesinin zorunlu olmadığı durumlarda, ilgili mevzuata göre düzenlenen serbest bölge işlem formu) ve YMM faaliyet raporu ile fiili ihracatının gerçekleştiğinin tevsik edilmesi,

gerekir.

Ancak, uygulamada aşağıdaki faaliyetler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir:

- Bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler,

- Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri,

- Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, bölge dışında gerçekleştirdikleri yazılım faaliyetleri,

- Türkiye’ye satışı yapılan yazılım programları.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.  
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.