Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklikler Yapıldı.

SİRKÜLER

02/15

27.02.2017

KONU:

* Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklikler Yapıldı.

 

SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

 

22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de "Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlandı.

Kanun ile yapılan düzenlemelerden bazıları aşağıda özetlenmiştir;

1.  Serbest bölge ilan edilen yerlerde ihtiyaç duyulacak arazi ve tesislerin kamulaştırılmasında Bakanlar Kurulu kararı ile “acele kamulaştırılması” na karar verilebilecektir. 

2. Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında kazançları gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulan kullanıcılar ve işleticiler, yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlandırabilecektir.

Bu Kanun kapsamında kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulmayan kullanıcılar, yatırım ve işletme safhalarında bu Kanun kapsamında yararlanılmayan vergi ve vergi dışı teşviklerden ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yararlandırılacaktır.

3. Bakanlar Kuruluna, stratejik, büyük ölçekli veya öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlara yönelik olarak Kanunun 7/b maddesinde yer alan oranları (7/b; “Yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1 ve bölgeden Türkiye’ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden binde 9 oranında, peşin olarak ödenecek ücretler,”) bölge, sektör, faaliyet alanı veya yatırım türü itibarıyla sıfıra kadar indirme, farklılaştırma veya kanuni seviyesine kadar artırma yetkisi verilmiştir.

4. Serbest Bölgelerde bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, depolama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin tamamını Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara veren hizmet işletmelerinin;  söz konusu hizmetlere konu malların serbest bölgelerden Türkiye’ye herhangi bir şekilde girişi olmaksızın yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla bu hizmetlerden elde ettikleri kazançları, gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Bu değişiklik ile kanunun yürürlüğe girdiği 24.02.2017 tarihinden sonra bu kapsamda elde edilen kazançlar istisna kapsamına girecektir.

5. Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu oranı %50’ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bakanlar Kurulu bu yetkiyi, stratejik, büyük ölçekli veya öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlara yönelik olarak, bölge, sektör ya da faaliyet alanı itibarıyla farklılaştırarak veya kademelendirerek kullanabilir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.

6. Emlak Vergisi Kanunun Geçici Muaflıklar başlıklı 5. Maddesinin (f) fıkrasına “serbest bölgeler” ibaresi eklenmiştir.

Buna göre, Serbest bölgelerdeki binaların, inşaatlarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici bina vergisi muafiyetinden faydalanmaları sağlanmaktadır.

Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanun metni sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER-02-15-EKI.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.