Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranına ilişkin sirküler yayımlandı.

SİRKÜLER

04/09

        

                   08/04/2016

KONU:

*Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranına ilişkin sirküler yayımlandı.

 

SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİM UYGULAMASINDA DİKKATE ALINACAK FAİZ ORANINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANDI:

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 05/04/2016 tarih ve KVK-40/2016-2 sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır.

Yayımlanan sirkülerde, sermaye artırımında indirim uygulamasıyla ilgili olarak 2015 hesap dönemine ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan % 14,65 (yüzde ondört virgül altmışbeş) oranının dikkate alınacağı açıklanmıştır.

Söz konusu sirküler aşağıdadır.

Saygılarımızla,

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /40

 

Konusu

: Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı

Tarihi

: 05/04/2016

Sayısı

: KVK-40/2016-2

İlgili olduğu maddeler

: Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10

İlgili olduğu kazanç türleri

: Kurum Kazancı

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

04/03/2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğiyle 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine eklenen “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümde, indirim uygulamasında TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Buna göre, 2015 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %14,65(yüzde ondört virgül altmışbeş) oranı dikkate alınacaktır.

Duyurulur.

 

 

 

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.