Sermaye Avansı Ödemeleri, Nakit Sermaye Artışı Faiz İndiriminden Belli Şartlarla Yararlanabilecektir.

SİRKÜLER

08/08

                                                                                                             08.08.2016

 

KONU:

*Sermaye Avansı Ödemeleri, Nakit Sermaye Artışı Faiz İndiriminden Belli Şartlarla Yararlanabilecektir.

SERMAYE AVANSI ÖDEMELERİ, NAKİT SERMAYE ARTIŞI FAİZ İNDİRİMİNDEN BELLİ ŞARTLARLA YARARLANABİLECEKTİR:

7 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6637 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10. maddesine (ı) bendi eklenmiştir.

Eklenen bu bent ile sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarına teşvik getirilmişti.

Madde ile; sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışlarında nakden ödenen sermaye tutarı üzerinden Merkez Bankası’nca açıklanan TL ticari kredilerin yıllık ağırlıklı ortalama faiz oranı dikkate alınarak ödendiği tarihten yıl sonuna kadar bir faiz hesaplaması yapılacak ve bunun yarısı kurum kazancından indirim konusu yapılacaktır.

05.08.2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) ile; sermaye avanslarının, nakit sermaye artışı olarak kabul edilip edilmeyeceğine açıklık getirmiştir.

Buna göre;

Sermaye artırımına ilişkin karardan önce ortaklar tarafından sermaye avansı olarak şirketin banka hesabına yatırılan tutarların;

a) Banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda öz sermaye kalemleri arasında yer alan “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmesi ve

b) Banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna kadar bu tutarlarla ilgili sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil ettirilmesi şartıyla,söz konusu kararın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih esas alınarak indirim uygulamasında dikkate alınması mümkündür.

Şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminde sermaye artırımına konu edilmeyen sermaye avansı niteliğindeki tutarların, indirim uygulamasında dikkate alınması mümkün değildir.

Tebliğ metni sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER 08-08 EKI-.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.