Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Süresi Uzatıldı.

SİRKÜLER

                                                                                                        01/01

                                04/01/2016

 

KONU:

*Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Süresi Uzatıldı.

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI;

Bilindiği üzere 01.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 10. madde ile işverenlere gerekli şartları taşımaları koşuluyla sigorta primi işveren hissesi desteği getirilmişti.

31.12.2015 tarihinde sona erecek olan desteğin süresi 28.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8321 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.

Bu destekten yararlanmak için gerekli şartlar;

31/12/2020 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,

Ø   01.03.2011 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınması ve fiilen çalıştırılması,

Ø   Alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin SGK’ya verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması,

Ø   Son altı aydaki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması ve bu maddede belirtilen diğer koşulları sağlaması şartıyla,

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Burada belirtilen destek;

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle,

2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuzaltı ay süreyle,

3) Yukarıda (1) ve (2) numaralı bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmidört ay süreyle,

b) 29 yaşından büyük erkeklerden, yukarıdaki (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmidört ay süreyle,

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için oniki ay süreyle,

d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle, uygulanacaktır.

Söz konusu Karar sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamazSİRKÜLER-01-01-EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.