Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olmasını Belirleyen Hadler Ve Kriterlere İlişkin Hatırlatma.

SİRKÜLER

03/08

                           17/03/2016

KONU:

* Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olmasını Belirleyen Hadler Ve Kriterlere İlişkin Hatırlatma.

ŞİRKETLERİN BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMASINI BELİRLEYEN HADLER VE KRİTERLERE İLİŞKİN HATIRLATMA:

Türk Ticaret Kanununa göre bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esaslar ilk kez 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

Bu kararda yer alan bağımsız denetime tabi olma kriterleri, 14 Mart 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/5973 sayılı Karar ile, daha sonra ise 1 Şubat 2015 tarihli ve 29254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7149 sayılı Karar ile 2012/4213 sayılı Karar'da değişiklik yapılarak bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan ölçütler yeniden belirlenmiştir. Bu son değişikliği 02.02.2015 tarih ve 02/01 sayılı sirkülerimiz ile duyurmuştuk.

Buna göre;

1.  2012/4213 Sayılı Karar ekindeki (I) sayılı listede sayılan şirketler başkaca bir hususa bakılmaksızın doğrudan bağımsız denetim kapsamındadır. (Örneğin; sermaye piyasası araçları borsada işlem gören şirketler, bankalar, sigorta şirketleri)

2.  Karar ekindeki (II) sayılı listede sayılan şirketler ise tek başına veya bağlı ortaklıkları, ve iştirakleri ile birlikte söz konusu listede sayılan sınırları aşıyorlarsa bağımsız denetime tabidir (Örneğin; en az % 25 i derneklere ya da vakıflara ait şirketler, bazı enerji şirketleri, yurt çapında günlük gazete yayımlayan şirketler )

3.  2014/7149 sayılı Karar ile; Diğer şirketlerde Bağımsız Denetime tabi olma hadleri aşağıdaki gibidir;

a) Aktif toplamı 50 milyon ve üstü Türk Lirası,  

b) Yıllık net satış hasılatı 100 milyon ve üstü Türk Lirası,

c) Çalışan sayısı 200 ve üstü,

Şirketler tek başına, bağlı ortaklıkları veya iştirakleri ile birlikte yukarıda yer alan üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacaklardır.

Bu nedenle, halen bağımsız denetim kapsamında olmayan şirketlerin 2014 ve 2015 yılları bilanço ve gelir tabloları ile çalışan sayılarını, 2016 yılında bağımsız denetim kapsamına girip girmedikleri açısından kontrol etmeleri önemlidir.

Bağımsız Denetçilerin, şirketin olağan genel kurulunda seçilmesi gerekmektedir. Şirketler topluluğunun denetçisinin ise ana şirketin genel kurulunca seçilmesi gerekmektedir. 

Anonim ve limited şirketlerin 2016 yılında bağımsız denetim kapsamına girmeleri halinde genel kurullarında bağımsız denetçi (varsa ayrıca topluluk denetçisi) seçmeleri gerekmektedirDenetime tabi olduğu halde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmünde olacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 
Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.