Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

SİRKÜLER

06/12

18.06.2018

KONU:

* Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla  Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.

 

SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF YOLUYLA  ALINAN GELİR VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

 

7103 Sayılı Kanunun 35 maddesi ile 01.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ek madde eklenmiş ve ilgili müdürlük ve federasyonlara tescil edilmiş olması şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren spor kulüplerinin ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketlerinin, kanunda yer alan şartları sağlamaları durumunda, sporculara yaptıkları ücret ödemeleri üzerinden kestikleri gelir vergilerinin iade edilmesi mümkün hale gelmişti.

Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 13.06.2018 tarihli ve 30450 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik” ile de söz konusu uygulamanın usul ve esasları belirlenmiştir.

 

Yönetmelikte öne çıkan düzenlemelere ilişkin özet açıklamalarımız bu sirkülerimizin konusu oluşturmaktadır.

  • Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarının, amatör spor dallarında kullanılmak üzere ilgili spor kulübü veya sermaye şirketine red ve iade edilecektir.
  • Gelir Vergisinin iadesi uygulamasından, sadece sporculara ödenen ücretler ve ücret benzeri menfaatler üzerinden tevkif edilen ve beyan edilerek vergi dairesine ödenen tutarlar ile sınırlı olmak üzere faydalanacak olup, sporcular dışındaki diğer spor elemanları, çalıştırıcı personel ile idari hizmetler, destek hizmetleri ve diğer görevlerde çalışan personelin ücretlerinden tevkif edilen vergiler iade kapsamda değildir.
  • Spor kulüp ve şirketlerine öncelikle tevkif edilen gelir vergilerinin iade edilebilmesi için , bu vergilerin ilgili aya ilişkin muhtasar beyanname ile kanuni süresinde beyan edilmesi ve yine tahakkuk eden gelir (stopaj) vergisi tutarlarının vadesinde ödenmesi zorunludur. Kanuni süresinde verilen düzeltme beyannameleri hariç, pişmanlıkla verilen beyannameler de dahil olmak üzere kanuni süresinden sonra verilen beyannameler üzerinden tarh edilen gelir vergileri kulüp ve şirketlere iade edilmeyecektir.
  • İade edilecek gelir vergisi tutarları vergi dairelerince, spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından Türkiye’de kurulu bankalarda açılmış özel hesaplara sporcuların gelir vergilerinin ödendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde aktarılacaktır.
  • Özel hesaba aktarılan tutarlar; amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan brüt ödemeler ile bu kapsamındaki sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları için kullanılabilecektir.
  • Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler, her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için, yıllık olarak Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını (2018 yılı içim 360.000 TL (120.000 TL*3) aşamayacaktır.)
  •  Özel hesaba aktarılan iade tutarları ile bu hesaptan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınmayacaktır.
  • Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin gelir (stopaj) vergisi olarak özel hesap açılan mükellef adına vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilecek ve gecikme faizi hesaplanacaktır.
  • Spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından, sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilen vergilere ilişkin Yönetmelik ekinde yer alan bildirimin, elektronik ortamda doldurulması ve ilgili aylarda verilecek muhtasar beyannamenin eki olarak gönderilmesi zorunludur.
  • Özel hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler, Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek komisyon tarafından yılda en az bir kez denetlenecektir.

 

Yönetmelik 13.06.2018 Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olup Sirkülerimizin Ekinde Yer Almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-06-12.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.