Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra No 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. 03/01/2018

SİRKÜLER

    01/13     

03.01.2018

 

KONU:

* Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra No 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

 

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ A SIRA NO 1'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI.

 

23.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9) ile 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”nun 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yapılan değişiklikler Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1 Tebliğe de işlenmiştir.

 

7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”nun 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanuna ilişkin düzenlemelerine 07.12.2017 tarih ve 12/07 no.lu sirkülerimizde yer verilmiştir.

Tebliğ ile öne çıkan düzenlemeler aşağıda özet olarak açıklanmıştır:

  • 6183 sayılı Kanunun 15 inci, 55 inci, 56 ncı ve 60 ıncı maddelerinde ve 58 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “7” ibareleri “15” şeklinde değiştirilmiş böylelikle;

 

-ihtiyati hacze itiraz

-ödeme emrinde ödeme ve itiraz

-mal bildiriminde bulunma

-Teminatlı alacaklarda takip süresi olan olan 7 günlük süre 15 güne çıkarılmıştı. Söz konusu değişikliğe bağlı olarak Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de de değişiklikler yapılmıştır.

 

  • Maliye Bakanı, aşağıdaki ödeme ve işlemlerde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ile kesintilere asgari tutar ve oran getirmeye, kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar, ödeme ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen ödeme ve işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

 

- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü ödemelerde,

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerde,

- Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle yapılacak ödemelerde

- 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil harçlarından kayıt ve tescil harçları, noter harçlarından senet, mukavelename ve kâğıtlardan alınan harçlar, tapu ve kadastro harçlarından tapu işlemlerine ilişkin alınan harçlar, gemi ve liman harçları ile (8) sayılı tarifeye konu harçlar (diploma harçları hariç) ve trafik harçlarına mevzu işlemlerde,

- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harcına mevzu işlemlerde

 

Maliye Bakanlığı, kendi tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve borcun bulunması durumunda yapılacak ödemelerden kesinti yapılmasında yetkili kılınmıştır.

 

Tebliğ sirkülerimiz ekindedir.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz

 

 SIRKULER EKI-01-13.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.