Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunda Değişiklikler Yapıldı.

SİRKÜLER

06/05

12.06.2017

KONU :

* Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunda Değişiklikler Yapıldı.

 

TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TEVSİK ZORUNLULUĞUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

 

459 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre, 7.000,00 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu tahsilat ve ödemelerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarıca özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Maliye Bakanlığı tarafından 09.06.2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Genel Tebliği (Sıra No:459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480) ile 459 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır:

  • Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin tevsik sınırını olan 7.000,00 TL’ye bağlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu değişiklik 01.07.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  • Tebliğ’in “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (ğ) bendi eklenmek suretiyle, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin; 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemeler, kapsam dışına çıkartılmıştır

Bu değişikliklerden 09.06.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-06-05.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.