Taşınmazların Yeniden Değerlemesine de İmkan Tanıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.

 

SİRKÜLER

05/08

16.05.2018

KONU:

 

*Taşınmazların Yeniden Değerlemesine de İmkan Tanıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.

 

TAŞINMAZLARIN YENİDEN DEĞERLEMESİNE DE İMKAN TANIYAN BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TBMM'YE SUNULDU.

 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun teklifi, 11.05.2018 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulmuştur.

Kanun Teklifinde;

 

  • Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında Kanun,
  • Vergi Usul Kanunu,
  • Katma Değer Vergisi Kanunu,
  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta olmak üzere bir çok kanunda değişiklik yapılması öngörülmektedir.

 

Kanun teklifinin 8. maddesinde yer alan ve Vergi Uslu Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören düzenleme ile; bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak yeniden belirlenebilmesine imkan tanınmıştır.

 

Düzenlemeye göre; yeniden değerleme işlemi mükelleflerce 30.09.2018 tarihine kadar yapılması öngörülmekte olup, yeniden değerleme sonrasında taşınmazlarda meydana gelen net artışı pasifte özel fon hesabına alınacak ve bu tutar üzerinden %5 oranında hesaplanan vergi bağlı olunan vergi dairesine beyan edilip ödenecektir. Bu kapsamda ödenen vergi; gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

 

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulması öngörülmektedir. Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın tespitinde dikkate alınmayacak olup, yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar için, yeni değer üzerinden amortisman ayrılabilecektir.

 

Kanun Teklifi ve Gerekçesi Sirkülerimizin Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

 

 SIRKULER EKI-05-08.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.