Taşınmazların Yeniden Değerlemesine İmkan Tanıyan Kanun Hükmü 30.09.2018'de Sona Ermektedir.

SİRKÜLER

09/09

13.09.2018

KONU:

 

*Taşınmazların Yeniden Değerlemesine İmkan Tanıyan Kanun Hükmü 30.09.2018'de Sona Ermektedir.

 

TAŞINMAZLARIN YENİDEN DEĞERLEMESİNE İMKAN TANIYAN KANUN HÜKMÜ 30.09.2018'DE SONA ERMEKTEDİR.

 

Taşınmazların yeniden değerlemesine de imkan tanıyan 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu kanun ile Vergi Uslu Kanununa eklenen “Geçici 31. Madde” ile bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin 25 Mayıs 2018 tarihi itibariyle aktiflerinde yer alan taşınmazlarının (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazlar hariç) değerlerini 30 Eylül 2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak yeniden belirlenebilmesine imkan tanınmıştı.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 500 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme uygulamasının usul ve esasları belirlenmişti. (Tebliğ’de yer alan açıklamalara, müşavirliğimiz tarafından yayımlanan 16.07.2018 tarihli ve 07/12 no.lu sirkülerimizde yer verilmişti.)

Taşınmazlarını yeniden değerlemeye tabi tutmak isteyen mükellefler, 30.09.2018 tarihine kadar bu düzenlemeden yararlanabileceklerdir. Ayrıca mevcut düzenlemeden yararlanan mükellefler bakımından değer artışı üzerinden hesaplanacak %5 oranındaki verginin yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

 

Değer artışı üzerinden %5 oranında hesaplanan verginin zamanında beyan edilmemesi veya tahakkuk eden verginin süresinde ödenmemesi halinde madde hükümlerinden faydalanılamayacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.