Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Serbest Bölgelerde Yer Alan İstisnalara İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:16) Yayımlandı.

SİRKÜLER

06/13

18.06.2018

KONU:

 

* Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Serbest Bölgelerde Yer Alan İstisnalara İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:16) Yayımlandı.

 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE SERBEST BÖLGELERDE YER ALAN İSTİSNALARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:16) YAYIMLANDI.

 

12.06.2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde;

1) 6676 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve 7033 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikler ile

  1. 6772 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine eklenen ibarelere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:16)’ de yer alan düzenlemelerin özeti bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

 

1) Kurumlar Vergisi Genel  Tebliği (Seri No:1)’nin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yer  İstisna Başlıklı Bölümünde Yapılan Değişiklikler:

 

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin, Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki istisna faaliyetlerinin açıklandığı ilgili alt başlıklı bölümüne (5.12.2.), “tasarım” ve “tasarım faaliyeti”  ibaresi eklenmiş böylece bu faaliyetlerden elde edilen kazançların 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna olduğu Kurumlar Vergisi Tebliğindeki yerini almıştır.

 

Ayrıca 19.10.2017 tarihli ve 30215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teknoloji geliştirme bölgesinde yer alan mükelleflerin kazançlarının, gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti. (Söz konusu kararda yer alan detaylı açıklamalarımıza 20.10.2017 tarihli ve 10/05 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti.)

 

Bakanlar Kurulunun ilgili kararına ilişkin açıklamalara ve örnek uygulamalara, Kurumlar Vergisi Tebliğinin “İstisna Uygulamasına İlişkin Bakanlar Kuruluna Verilen Yetki” (5.12.2.10.) başlıklı bölümünde yer verilmiştir.

 

2) Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin Serbest Bölgelerde Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası Başlıklı Bölümünde Yapılan Değişiklikler:

24.02.2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Serbest Bölgelerde bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, depolama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin tamamını Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara veren hizmet işletmelerinin;  söz konusu hizmetlere konu malların serbest bölgelerden Türkiye’ye herhangi bir şekilde girişi olmaksızın yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla bu hizmetlerden elde ettikleri kazançları, gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmişti.

 

Söz konusu düzenleme Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin Serbest Bölgelerde Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası alt başlıklı Bölümüne (5.12.3.) de işlenmiştir. Söz konusu istisna, bu yöndeki faaliyetlerin bütünüyle yurt dışına yönelik olması halinde yararlanılabilecek bir vergi istisnası olduğundan, bu kapsamda ruhsat alacak firmaların yalnızca yurt dışına yönelik olarak faaliyette bulunması gerekmektedir.

 

Tebliğ Sirkülerimizin Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-06-13.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.