Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde Bazı Değişiklikler yapıldı.26.02.2018

 

SİRKÜLER

02/13

26.02.2018

KONU:

 

* Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde Bazı Değişiklikler yapıldı.

 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 

22.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikyayımlanmış olup, söz konusu yönetmelikte öne çıkan değişikliklere ilişkin özet açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.

 

 1. Proje Bitirme Belgesi Tanımı Yeniden Düzenlenmiştir.

 

Yapılan değişiklik ile proje bitirme belgesinin Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından da elektronik ortamda onaylanması şartı getirilmiştir.

 

Eski Hali

Yeni Hali

Proje bitirme belgesi: Bölgede başlatılan

Ar-Ge veya tasarım projelerinin  Bölgede

sonuçlandırılmasını takiben, girişimcinin

talebi üzerine Genel Müdürlükçe belirlenen

formata uygun olarak yönetici şirket tarafından

düzenlenen belgeyi ifade eder.

Proje bitirme belgesi: Bölgede başlatılan

Ar-Ge veya tasarım projelerinin Bölgede

sonuçlandırılmasını takiben, girişimcinin

talebi üzerine Genel Müdürlükçe belirlenen

formata uygun olarak yönetici şirket tarafından

düzenlenen ve Genel Müdürlük tarafından

elektronik ortamda onaylanan belgeyi ifade eder.

 

 1. Proje Kabul Belgesi ve Temel Bilimler Tanımları Yönetmeliğe İlave Edilmiştir.

 

Proje kabul belgesi: Bölgede yürütülecek olan Ar-Ge veya tasarım projelerinin her birinin, proje değerlendirme komisyonu görüşü çerçevesinde onaylanan veya başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin kabulüne ilişkin olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen ve Genel Müdürlükçe elektronik ortamda oluşturulmuş proje kodunu içeren belgeyi ifade eder.

 

Temel bilimler: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarını ifade eder.

 

 1. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yer Alan Firmalara Sağlanacak Temel Bilimler Desteğinin Şartları Belirlenmiştir.

 

1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren 7033 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelere göre; temel bilimler alanında (matematik, fizik, kimya, biyoloji) en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı açıklanmıştı. Söz konusu düzenlemeye ilişkin ilgili destek Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ne de eklenmiş olup, aşağıdaki şartlara bağlanmıştır.

 

 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmalarına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmalarında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemeyecektir.

 

 • Destek uygulaması Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu Ar-Ge personeline de kapsamaktadır.

 

 • Destekten yararlanabilmesi için istihdam edilecek personelin 1/7/2017 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında ilk kez istihdam edilmesi gerekmektedir.

 

 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketleri, bu destek kapsamında istihdam edilen personelin işe alınması ve işten ayrılması durumları ile ilgili hususları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yazılı veya elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdür.

 

 • Destekten yararlanacak işletmeler taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi talebin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda uygun gördüğü başvuruyu portal üzerinden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletir. İlgili Bakanlık başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.

 

 • Desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir.

 

 • Destek kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için yukarıdaki şartların sağlandığını ve firma tarafından ilgili personele dönem ücretlerinin ödendiğini gösteren raporun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulması gerekmektedir.  İlgili Bakanlıkça uygun görülen tutar, raporun teslim edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar firmanın bildirdiği banka hesabına ödenecektir. Ayrıca destek kapsamında düzenlenecek raporda bulunması gereken asgari bilgiler ve ilgili diğer hususlar, ilgili Bakanlıkça belirlenecektir.

 

 1. Yönetici Şirketlerin Görev ve Sorumlulukları İlave Yükümlülükler Getirilmiştir.

 

 • Girişimcilerin Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin, yönetici şirketin belirleyeceği Proje Değerlendirme Komisyonunca incelenmesinde; projenin yenilik barındıracak, herhangi bir alanda üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir olacak, uygulanan tekniğin bilinen durumunun aşıldığını gösterecek nitelikte olması şartı kriterlere ilave edilmiştir.

 

 • Değerlendirme neticesinde, Ar-Ge veya tasarım projesi uygun görülen ve Bölgede yer almak isteyen girişimcilere yönetici şirket tarafından proje kabul belgesi düzenleme yükümlülüğü getirilmiştir.

 

 • Girişimciler tarafından proje bitirme belgesinin yönetici şirketten talep edilmesi durumunda uygulanacak başvuru yöntemi detaylandırılmıştır. Buna göre;

 

 • Proje bitirme belgesi talep eden işletmeler Bölgede tamamlanan projeleri için elektronik ortamda başvuruda bulunur.
 • Yönetici şirket ilgili başvuruyu değerlendirir, elektronik ortamda kabul eder ve imzalar.
 • Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından elektronik ortamda onaylanarak oluşturulan belge, yönetici şirket aracılığıyla girişimci firmaya iletilir.
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından elektronik ortamda onaylanarak oluşturulan belge, yönetici şirket aracılığıyla girişimci firmaya iletilir.

 

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 SIRKULER EKI-02-13.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.