Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayrimaddi Haklardan Kaynaklanan Kazançlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.

SİRKÜLER

09/01

03.09.2018

KONU:

 

* Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayrimaddi Haklardan Kaynaklanan Kazançlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.

 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GAYRİMADDİ HAKLARDAN KAYNAKLANAN KAZANÇLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlarının, gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasının usul ve esaslarını belirleme yetkisi 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu’nun Geçici 2. maddesi ile Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na verilmişti.

Bu kapsamda 19.10.2017 tarih ve 30215 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu’nun Geçici 2. Maddesinde yer alan istisna hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve konu hakkında ki ayrıntılı açıklamalarımız ise müşavirliğimiz tarafından 20.10.2017 tarih ve 10/05 no.lu sirkülerimiz ile yayımlanmıştı.

Bu defa 31.08.2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.08.2018 tarih ve 54 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 19.10.2017 tarihli ve 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmıştır.

 

Yapılan değişikliğe ilişkin açıklamamalarımız aşağıda yer almaktadır:

  • Fonksiyonel olarak patente eşdeğer belge olarak kabul edilecek Tasarım Tescil Belgesinin Ar-Ge faaliyetleri neticesinde alınması gerekmektedir.

 

Eski Hali

 

Yeni Hali

Madde -1…

 

Madde -1…

(2) Bu Karar kapsamında, faydalı model belgesi, tasarım tescil belgesi, telif hakkı tescil belgesi, entegre devre topografyası tescil belgesi, yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakkı tescil belgesi ve benzeri belgeler fonksiyonel olarak patente eşdeğer belge olarak kabul edilir.

 

(2) Bu Karar kapsamında, faydalı model belgesi, "(Ar-Ge faaliyeti neticesinde alınan)" tasarım tescil belgesi, telif hakkı tescil belgesi, entegre devre topografyası tescil belgesi, yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakkı tescil belgesi ve benzeri belgeler fonksiyonel olarak patente eşdeğer belge olarak kabul edilir.

 

  • Proje bitirme belgesi ile istisna yararlanacak mükellefler için ilgili mevzuat kapsamında aranan şartları haiz tasarım faaliyetlerinden doğan gayrimaddi haklardan elde edilen kazançlar ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

 

 

Eski Hali

 

Yeni Hali

Madde -1…

 

Madde -1…

(5) Son 5 hesap döneminin ortalaması dikkate alınmak suretiyle, gayrimaddi haklardan elde edilen yıllık brüt gelirleri 30 milyon Türk Lirasını ve dahil olduğu şirketler grubunun (herhangi bir gruba dahil değilse kendisinin) yıllık net satış hasılatı toplamı 200 milyon Türk Lirasını aşmayan mükelleflerin Ar-ge faaliyetlerine yönelik patentlenebilirlik kriterlerini (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik gibi) taşıyan gayrimaddi haklardan ve ilgili mevzuat kapsamında aranan şartları haiz tasarım faaliyetlerinden doğan gayri maddi haklardan elde ettikleri kazançları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan proje bitirme belgesine dayanılarak istisnadan yararlandırılır.

 

(5) Son 5 hesap döneminin ortalaması dikkate alınmak suretiyle, gayri maddi haklardan elde edilen yıllık brüt gelirleri 30 milyon Türk Lirasını ve dahil olduğu şirketler grubunun (herhangi bir gruba dahil değilse kendisinin) yıllık net satış hasılatı toplamı 200 milyon Türk Lirasını aşmayan mükelleflerin Ar-ge faaliyetlerine yönelik patentlenebilirlik kriterlerini (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik gibi) taşıyan gayri maddi haklardan ve ilgili mevzuat kapsamında aranan şartları haiz tasarım faaliyetlerinden doğan gayri maddi haklardan elde ettikleri kazançları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan proje bitirme belgesine dayanılarak istisnadan yararlandırılır.

 

  • Patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanan gayri maddi haklardan kaynaklanan kazançların istisnadan yararlanacak kısmı, kazancı doğuran faaliyet kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranı bulunarak hesaplanır. Anılan BKK’nın 2/3’üncü maddesi uyarınca, hesaplamada, faiz giderleri ve bina maliyetleri gibi yürütülen yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyeti ile doğrudan ilişkili olmayan her türlü maliyet unsuru hem toplam harcamalar hem de nitelikli harcamalar dışında tutulur. 54 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu madde de geçen tasarım ifadesi çıkarılmıştır.

 

Eski Hali

 

Yeni Hali

Madde -2…

 

Madde -2…

(3) Bu hesaplamada, mükellef tarafından yapılsa dahi faiz giderleri ve bina maliyetleri gibi yürütülen yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyeti ile doğrudan ilişkili olmayan her türlü maliyet unsuru hem toplam harcamalar hem de nitelikli harcamalar dışında tutulur.

 

(3) Bu hesaplamada, mükellef tarafından yapılsa dahi faiz giderleri ve bina maliyetleri gibi yürütülen yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyeti ile doğrudan ilişkili olmayan her türlü maliyet unsuru hem toplam harcamalar hem de nitelikli harcamalar dışında tutulur.

 

Yukarıda yer alan düzenlemeler 31.08.2018 tarihinden sonra bölgelerde başlatılacak projelerden elde edilecek kazançlara uygulanmak üzere 31.08.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 31.08.2018 tarihinden önce başlatılan projeler için ise 30.06.2021 tarihinden sonra elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 31.08.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

  • Mükelleflerin kazancın  elde  edildiği  vergilendirme  dönemine  ilişkin beyannamelerin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tescil veya kayıt için  yetkili  kuruma  başvurulmuş  olması  kaydıyla,  bu  kazançları  doğuran işlemlerin   gerçekleştirildiği   vergilendirme   döneminden   başlayarak istisnadan yararlanabilecekleri ilgili karar eklenmiştir.

 

Yukarıda yer alan düzenleme 31.08.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-09-01.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.